چهارشنبه, 01 شهریور 1396

icdl

رایانه کار ICDL درجه یک از شایستگی های حوزه فناوری اطلاعات می باشد. از کارهای این شایستگی می توان مواردی مانند واژه پردازی با Word، کار با صفحه گسترده Exel، کار با پایگاه داده Access و ارائه مطالب با Power Point را مدنظر قرار داد. این شایستگی با کلیه مشاغلی که کاربردی کامپیوتر و کاربری کامپیوتر را دارند در ارتباط است.