چهارشنبه, 01 شهریور 1396

http://qomqalam.ir/images/picture/Courses/nevisandegi.jpgقلم به دست گرفتن و نوشتن معمولاً ازسه مرحله تشكیل می شود:
1. مرحله پیش از نوشتن (Prewriting). در این مرحله نویسنده به دنبال موضوع و فكری می گردد تا آن را به عنوان مضمون بر روی كاغذ بیاورد. او طبعاً در این مرحله با توجه به مضمون به دنبال زبان خاصی می گردد كه برازنده آن موضوع در زمینه كار باشد. در خبر، برخلاف ادبیات كه رمز و راز و استعاره و ایهام و ابهام دستمایه های انگاره سازی هستند، صراحت و ایجاز از اهمیت خاص برخوردارند.

2.مرحله نوشتن (Writing). شامل همه فعالیتهایی می شود كه به مضمون، شكل اولیه را در قالبی كه كاملاً پخته نیست (از جنبه نوشتاری) می دهند.

مطالعه بیشتر...