چهارشنبه, 01 شهریور 1396

boors

معامله گر بورس های کالایی از مشاغل حوزه خدمات گروه شغلی مالی بازرگانی است و شامل وظایف: بررسی روند شکل گیری بورس های کالایی در جهان و ایران و مفاهیم مرتبط، شناسایی مقررات و سازوکار عملیاتی بازار معاملات کالا، شناسایی مقررات و سازوکار عملیاتی بازار معاملات اوراق بهادار مبتنی بر کالا، شناسایی مقررات و سازوکار عملیاتی بازار فرعی، شناسایی مهارتهای شغلی ویژه می باشد و با مشاغل معامله گری بورس اوراق بهادار و سایر کارشناسان بازار سرمایه در حوزه معامله گری در ارتباط است.