چهارشنبه, 01 شهریور 1396

modir maliاین شغل در حوزه خدمات گروه شغلی امور مالی و بازرگانی میباشد و شامل شایستگی هایی از جمله تصمیم گیری و فعالیتهای مالی، تجزیه و تحلیل صورت های مالی و جریان نقدی،پیش بینی مالی، برنامه ریزی و بودجه بندی، اتخاذ تصمیمات مالی با درنظر گرفتن ارزش زمانی پول، بودجه بندی سرمایه، مدیریت سرمایه در گردش، تامین مالی کوتاه مدت، ریسک، بازده و ارزیابی اوراق بهادار، کاربرد دارایی ها و وجوه ایجاد کننده هزینه ثابت و ساختار سرمایه می باشد. این شغل با مشاغلی همچون معاون مالی و رئیس حسابداری در ارتباط است.