چهارشنبه, 01 شهریور 1396

karafarini

مدیر ارشد اجرایی کسب و کار از مشاغل حوزه خدمات گروه امور مالی و بازرگانی می باشد و شامل شایستگی های: شناسایی اصول و مبانی مدیریت در کسب و کار، شناسایی اصول حسابداری در مدیریت، بکارگیری مبانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی در کسب و کار، بازاریابی در کسب و کار، مدیریت استراتژیک در کسب و کار، ایده پردازی و طراحی مدل کسب و کار، مدیریت مالی در کسب و کار، مدیریت پروژه در کسب و کار، مدیریت اطلاعات در کسب و کار، مدیریت عملیات در کسب و کار، شناسایی روندها و فرآیند های قانونی کسب و کار، بکارگیری روش تحقیق در مدیریت کسب و کار، توسعه مهارت های فردی می باشد و با مشاغل مدیرعامل شرکت ها و سازمان ها در ارتباط است.