چهارشنبه, 01 شهریور 1396

hesabdari 1

حسابدار عمومی مقدماتی از مشاغل حوزه خدمات گروه شغلی امور بازرگانی بوده و وظایف آن شامل: شناسایی مفاهیم و تعاریف حسابداری، تشخیص مفروضات و اصول حسابداری، کاربرد معادله حسابداری، شناسایی رویدادهای مالی و ثبت در دفاتر و اسناد حسابداری، تهیه گزارش های مالی و صورت های مالی اساسی، ثبت حسابداری بازرگانی، انجام حسابداری موجودی کالا، عملیات حسابداری وجوه نقد، ثبت اسناد تجاری، اصلاح حسابها و اشتباهات حسابداری و بستن حسابها، بکارگیری رایانه و نرم افزار EXCEL در حسابداری است و با مشاغل حسابداری در ارتباط است.