چهارشنبه, 01 شهریور 1396

hesabdari 3

حسابدار عمومی پیشرفته کسی است که بتواند از عهده تشخیص انواع شرکت و انجام عملیات حسابداری شرکت های سهامی، غیرسهامی، تعاونی و تنظیم و نگهداری حساب های شرکت سهامی، تنظیم ترازنامه و حساب تصفیه در مواقع انحلال شرکتها برآید.