چهارشنبه, 01 شهریور 1396

taqziehvarzeshiتوصیه هایی غذایی برای یک ورزشکار،باید با توجه به نیازهای انرژی ویژه آن رشته ورزشی،حجم تمرین روزانه،سن،جنس و سلیقه غذایی وی صورت گیرد.رژیم غذایی یگانه ای برای دستیابی به کارایی جسمی بیشتر وجود ندارد ولی هر رژیمی باید انرژی مورد نیاز،درشت مغذی ها،ریز مغذی ها و توازن مایعات بدن ورزشکار را تامین نماید.


هدف و ضرورت دوره:
این دوره با هدف ارائه برنامه غذایی برای ورزشکاران و به منظور جلو گیری از بیماری ها، آسیب های ورزشی، حفظ وزن بدن و بهبود کارایی ورزشی تدوین و طراحی می شود.