❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

برگزاری کارگاه تغذیه ورزشی و حرکات اصلاحی

موسسه آموزش عالی طلوع مهر
با مشارکت آکادمی فوتبال پرسپولیس برگزار می کند:

کارگاه تغذیه ورزشی و حرکات اصلاحی

مدرسین:

دکتر عباس مهرانپور
(دکترای فیزیولوژی ورزشی)

دکتر محمد مشهدی
(دکترای تخصصی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی)

 

زمان برگزاری:

چهارشنبه، مورخ 98/6/13 ساعت 16:30 تا 20

مکان برگزاری:

پردیسان، میدان علوم، بلوار شهروند شمالی
موسسه آموزش عالی طلوع مهر

جهت ثبت نام کلیک کنید