اطلاعیه آغاز ترم جاری ویژه دانشجویان جدیدالورد کارشناسی ناپیوسته

زمان بندی آغاز کلاس های دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ناپیوسته:

 برادران

رشته

ایام هفته

ساعت

مدیریت بازرگانی

شنبه، یکشنبه دوشنبه

15 تا 20

مدیریت دولتی

شنبه، یکشنبه دوشنبه

15 تا 20

مدیریت بیمه

شنبه، یکشنبه دوشنبه

15 تا 20

مدیریت امور فرهنگی

سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه

15 تا 20

حسابداری

سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه

15 تا 20

حقوق قضایی

سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه

15 تا 20

 

 

 

 

 

 

 

 

خواهران

 

رشته

ایام هفته

نوبت

مدیریت بازرگانی

چهارشنبه و پنج شنبه

صبح و بعد از ظهر

حسابداری

چهارشنبه و پنج شنبه

صبح و بعد از ظهر


شروع نیمسال جاری:
برادران : از شنبه 12 مهر 1393
خواهران: از چهارشنبه 16 مهر 1393