برنامه امتحانات نیمسال اول 92-1391

 

برنامه امتحانی رشته مدیریت امور فرهنگی


برنامه امتحانی رشته مدیریت بیمه و حسابداری


برنامه امتحانی رشته مدیریت بازرگانی