برنامه کلاسی کارشناسی ارشد 912

برنامه کلاسی نمیسال اول 93-92 کارشناسی ارشد به شرح ذیل می باشد:

 

 

ردیف

نام درس

نام استاد

روز کلاس

ساعت کلاس

روز امتحان

ساعت امتحان

1

مبانی فقهی ثبت

دکتر سید هاشم بطحایی

جمعه

16 -   14

جمعه

(92/10/20)

10

2

حقوق ثبت املاک

دکتر اسماعیل خوشنویس

جمعه

18 -   16

دوشنبه

(92/10/23)

10

3

حقوق مالکیت معنوی

دکتر محمود حکمت نیا

جمعه

(هفته های فرد)

11 -   9

چهارشنبه (92/10/25)

10

4

حقوق مدنی پیشرفته 1

دکتر سید علی علوی

جمعه

13 -   11

جمعه

(92/10/27)

10

5

اجرای احکام و اسناد

محمد محمدزاده لاجوردی

جمعه

(هفته های زوج)

11 -   9

یکشنبه

(92/10/29)

10