اطلاعیه تأییدیه و دانشنامه فارغ التحصیلان

بر اساس آیین نامه واگذاری اختیار صدور تاییدیه و دانشنامه به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 87/7/27  و حکم شماره 11/43/74151  مورخه 87/9/7 مبنی بر انتخاب دانشگاه قم با عنوان دانشگاه دولتی منتخب استان، صدور تاییدیه تحصیلی و دانشنامه موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی – غیردولتی استان قم بایستی زیر نظر دانشگاه قم صورت گرفته و مورد تایید آن دانشگاه قرار گیرد.


دانشجویان محترم پس از فراغت از تحصیل و صدور گواهی نامه موقت در صورت درخواست تأییدیه تحصیلی و دانشنامه  بایستی مبلغ 200 هزار ریال به شماره حساب  3136558700 جام بانک ملت به نام درآمد اختصاصی متفرقه دانشگاه قم واریز نموده و رسید آن به موسسه طلوع مهر تحویل نمایند.

لازم به ذکر است که مبلغ مذکور به ازای هر متقاضی تنها یکبار پرداخت می گردد به عبارت دیگر اگر یک فارغ التحصیل بیش از یکبار تقاضای تأییدیه داشته باشد و یا هم درخواست تأییدیه و هم درخواست صدور دانشنامه داشته باشد مبلغ 200 هزار ریال یکبار و به هنگام اولین درخواست پرداخت می گردد.