اطلاعیه ایجاد گروه کلاس روش تحقیق

بنا به درخواست عده ای از دانشجویان، کلاس روش تحقیق در روز 5 شنبه ساعت 13:30 تا 15:00 ایجاد شده است.

 

شایان ذکر است شرط تشکیل کلاس فوق، رسیدن حدنصاب به 20 نفر می باشد، لذا در صورتی که ظرفیت کلاس به حدنصاب نرسد کلاس حذف خواهد شد.

بنابراین ضروری است جهت اخذ این درس در زمان مقرر حذف و اضافه از طریق ساانه آموز اقدام فرمائید.

 

با تشکر
اداره آموزش