زمان برگزاری دروس معرفی به استاد

1. دانشجو در زمان مقرر جهت شرکت در امتحان در محل موسسه حضور داشته باشد.
2. مقررات امتحان پایان ترم در این امتحانات جاری می باشد.

 

تاریخ امتحان: یک شنبه 93/03/11 ساعت 10 صبح کلاس 201

نظریه های فرهنگی

استاد باقی

نظریه های جامعه شناسی

استاد باقی

اصول فقه 2

استاد حکمت نیا

حقوق املاک 3

استاد خوشنویس

مدیریت مالی 1

استد دهقان

دولت و فرهنگ

استاد رحمانی

برنامه ریزی امور فرهنگی

استاد رحمانی

حسابداری صنعتی 1

استاد کرمی

 

 

تاریخ امتحان: سه شنبه 93/03/13 ساعت 10 صبح کلاس 201

بیمه اشخاص 2

استاد رمضانی

روش تحقیق در مدیریت

استاد زارعی متین

جامعه شناسی سازمان ها

استاد شعبانیان

کلیات بیمه

استاد طالبیان

زبان تخصصی 2

استاد کرمی

سیستم اطلاعاتی حسابداری

استاد کرمی

مدیریت ریسک بیمه

استاد مروجی

بازرگانی بین المللی

استاد سید حسین هاشمی