نواقص پرونده های دانشجویان ورودی91

قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی سال 1391:

بدین وسیله به اطلاع می رساند نواقص پرونده های دانشجویان 91 به شرح پیوستی می باشد.

نامبردگان می بایست در اسرع وقت نسبت به تکمیل نواقص پرونده خود اقدام نمایند.

شایان ذکر است انجام مراحل فارغ التحصیلی در صورت دارا بودن کلیه شرایط، منوط به تکمیل پرونده ها می باشد.

 

تذکر :کلیه درخواست های ارسال تأییدیه تحصیلی و ریز نمرات توسط موسسه به دانشگاه مقطع قبلی دانشجویان ارسال گردیده است. نامبردگانی که نقص پرونده آنها مربوط به تأییدیه تحصیلی و ریز نمرات می باشد در صورت لزوم نسبت به دریافت نامه جدید از موسسه اقدام نمایند و پیگیری های لازم جهت صدور تأییدیه تحصیلی و ریز نمرات توسط دانشگاه مقطع قبلی را شخصاً انجام دهند

 

دریافت اسامی پرونده های دارای نواقص