اطلاعیه برگزاری ترم تابستان

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم:

دانشجویان علاقه مند به اخذ درس (حداکثر 6 واحد) در ترم تابستان لازم است درخواست گروهی (با ذکر نام، نام خانوادگی، کد دانشجویی و امضاء تمامی متقاضیان) را به همراه نام دروس مورد نیاز حداکثر تا تاریخ 1394/02/15 به واحد آموزش موسسه تحویل نمایند.

 
تذکر 1) به درخواست های بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تذکر 2) موافقت یا مخالفت با در خواست ها، پس از طرح در شورای آموزش موسسه به دانشجویان اعلام می گردد.

واحد آموزش