دروس قابل ارائه در ترم تابستان اصلاح شده (برادران)

 

 

ردیف

رشته

ورودی

عنوان درس

تعداد واحد

1

مدیریت دولتی

932

روابط کار در سازمان

3

مدیریت استراتژیک

3

2

مدیریت دولتی

922

انقلاب

2

تحقیق در عملیات 2

3

3

مدیریت دولتی

931

مدیریت استراتژیک

3

روابط کار در سازمان

3

4

راهنمایی و مشاوره

932

متوان اسلامی

2

انقلاب اسلامی

2

دانش خانواده و جمعیت

2

5

حسابداری

922

پروژه مالی 2

3

انقلاب اسلامی

2

کارآموزی

3

7

مدیریت فرهنگی

931

تاریخ اسلام

2

انقلاب اسلامی

2

ارتباط تصويري

2

8

مدیریت فرهنگی

932

تاریخ اسلام

2

انقلاب اسلامی

2

ارتباط تصويري

2

9

مدیریت فرهنگی

922

روابط فرهنگی بین الملل

2

ارتباط بین فرهنگ ها

3

کارورزی2

1

10

مدیریت بیمه

922

تربیت بدنی 2

1

تاریخ اسلام

2

حقوق دریایی

2

11

حقوق قضايي (گرايش علوم ثبتي)

921

متون اسلامی

2

تاریخ اسلام

2

12

حقوق قضايي (گرايش علوم ثبتي)

931

زبان تخصصی 1

2

حقوق بین الملل عمومی 2

2

تاریخ اسلام

2

13

حقوق قضايي (گرايش علوم ثبتي)

932

تاریخ اسلام

2

زبان تخصصی 1

2

حقوق بین الملل عمومی 2

2

14

مدیریت بازرگانی

932

روانشناسی عمومی

3

روش تحقیق در مدیریت

3

15

مدیریت بازرگانی

931

زبان تخصص مدیریت (3) و (4)

2

تربیت بدنی 2

1

روش تحقیق در مدیریت

3

16

مدیریت بازرگانی

922

متون اسلامی

2

زبان تخصص مدیریت (3) و (4)

2

تربیت بدنی 2

1

17

مدیریت بازرگانی
(کارشناسی پیوسته)

932

تاریخ اسلام

2

اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی

2

روانشناسی سازمانی

2

18

مدیریت بازرگانی
(کارشناسی پیوسته)

931

روانشناسی سازمانی

2

تاریخ اسلام

2

اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی

2