برنامه کلاسی نیمسال تابستان 1394

نام استاد

نام درس

ساعت برگزاری

کلاس

استاد آرشيد

روانشناسي عمومي

سه شنبه 15.00 - 21.00

107

استاد باقي

ارتباط بين فرهنگ ها

دوشنبه 15 - 19    

سه شنبه 15 - 19

203

استاد ثقفي

حقوق دريايي

دوشنبه 15:00 - 17:30

سه شنبه 15 - 17.30

103

استاد عرفاني نسب

حقوق بين الملل عمومي2

دوشنبه 15:00 - 20:00

207

استاد مبيني

روش تحقيق در مديريت

دوشنبه 15:00 - 21:00

206

استاد ملکي

تحقيق درعمليات2

دوشنبه 15:00 - 19:00  

     سه شنبه 15 - 19

102

استاد مهدي زاده

حقوق جزاي اختصاصي 2

دوشنبه 15:00 - 20:00

105

استاد مير جليلي

انقلاب اسلامي و ريشه ها

دوشنبه 15:00 - 20:00

106

استاد اسکندري

متون اسلامي

سه شنبه 15 تا 20

105

استاد آزاد

ارتباط تصويري

سه شنبه 15 تا 20

204

استاد بطحايي

قواعد فقه 2

سه شنبه 16 تا 21

101

استاد بنايي

تاريخ اسلام

سه شنبه 15 تا 20

108

استاد عطارنيا

روابط کار درسازمان

سه شنبه 15 تا 21

207

استاد ياسي

مديريت استراتژيک

سه شنبه 15تا 21

106

استاد بزرگ

تاريخ اسلام

چهارشنبه 15:00 - 20:00

102

استاد بوالحسني

زبان تخصصي 1

چهارشنبه 15:00 - 20:00

105

استاد حسيني

روابط فرهنگي بين الملل

چهارشنبه 16:00 - 21:00

101

استاد رحماني

مديريت استراتژيک

چهارشنبه 15:00 - 21:00

206

استاد شاه احمدي

زبان تخصصي مديريت 3 و 4

چهارشنبه 15:00 - 20:00

103

استاد طاهري

انقلاب اسلامي وريشه هاي آن

چهارشنبه 15:00 - 20:00

207

استاد ملايي

روابط کار درسازمان

چهارشنبه 15:00 - 21:00

108

استاد مهدوي زرگر

مسئوليت کيفري و انتظامي

چهارشنبه 15:00 - 20:00

106

استاد شیری

تربیت بدنی 2

یکشنبه 14:00 - 17:00

ورزشگاه حیدریان