برنامه امتحانات نیمسال تابستان 94

روز اول امتحانات   ، تاریخ : يکشنبه 08/06/1394   ،   ساعت : 15:30 تا 17:30

ردیف

عنوان درس

نام استاد

1

انقلاب اسلامي وريشه هاي آن

دکتر محسن مهاجرنيا

2

استاد سيد مهدي طاهري

3

حقوق جزاي اختصاصي

دکتر علي مهدي زاده

4

حقوق دريايي

استاد علي ثقفي

5

روابط فرهنگي بين الملل

دکتر سيد مير صالح حسيني

6

روانشناسي عمومي

استاد جعفر آرشيد

7

زبان تخصصي

استاد محسن بوالحسني

روز سوم امتحانات   ، تاریخ : سه شنبه 10/06/1394   ساعت : 15:30 تا 17:30

ردیف

عنوان درس

نام استاد

1

ارتباط بين فرهنگ ها

دکتر علي باقي

2

ارتباط تصويري

استاد محمدرضا آزاد

3

تحقيق درعمليات

دکتر محمد حسن ملکي

4

حقوق بين الملل عمومي

دکتر احمد عرفاني نسب

5

روش تحقيق در مديريت

استاد مهدي مبيني

6

قواعد فقه

دکتر سيدهاشم بطحايي

7

متون اسلامي

استاد عباس اسکندري

8

مديريت استراتژيک

دکتر جعفر رحماني

9

استاد رحمان ياسي

روز پنجم امتحانات   ، تاریخ : پنجشنبه 12/06/1394   ساعت : 15:30 تا 17:30

ردیف

عنوان درس

نام استاد

1

تاريخ اسلام

استاد احمد بزرگ

2

دکتر علي بنايي

3

روابط کار درسازمان

استاد مصطفي ملايي

4

دکتر احمد عطارنيا

5

زبان تخصصي مديريت

استاد سيد محمد رضا شاه احمدي

6

مسئوليت کيفري و انتظامي

دکتر مهدي مهدوي زرگر