جزوه مدیریت استراتژیک جناب آقای دکتر رحمانی

                                                                   دریافت بخش اول pdf                                                                  دریافت بخش دوم               pdf