لیست دروس ارائه شده واحد برادران سال تحصیلی 95-94

 

                                       

رشته

ورودی

عنوان درس

 

كارشناسي ناپيوسته آموزش راهنمایی و مشاوره

941

دانش خانواده و جمعیت

 

متون اسلامی

 

زبان عمومی

 

مبانی راهنمایی و مشاوره

 

مبانی جامعه شناسی

 

آمار در علوم تربیتی

 

روانشناسی رشد 1

 

روانشناسی رشد 2

 

روانشناسی عمومی

 

932

دانش خانواده و جمعیت

 

متون اسلامی

 

زبان عمومی

 

مبانی راهنمایی و مشاوره

 

روانشناسی شخصیت

 

روانشناسی اجتماعی

 

روشها و فنون راهنمایی و مشاوره

 

روش تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی

 

كارشناسي ناپيوسته مدیریت امور فرهنگی

931

روش تحقیق

 

تغییرات اجتماعی

 

اصول و فنون تهیه بودجه

 

صنایع فرهنگی

 

نظریه های ارتباط جمعی

 

جهانی شدن و فرهنگ

 

روابط فرهنگی بین الملل

 

متون زبان تخصصی

 

ارتباط بین فرهنگ ها

 

کارورزی 1

 

کارورزی 2 (قابل اخذ به شرط فراغت)

 

932

آمار

 

تمثیل شناسی و اسطوره

 

معارف اسلامی 2

 

تاریخ تحولات اجتماعی ایران

 

برنامه ریزی امور فرهنگی

 

نظریه های ارتباط جمعی

 

جهانی شدن و فرهنگ

 

متون زبان تخصصی

 

مسائل فرهنگی جهان معاصر

 

941

جامعه شناسی فرهنگی ایران

 

سازمان ها و مراکز فرهنگی

 

رسانه شناسی

 

آمار

 

تمثیل شناسی و اسطوره

 

معارف اسلامی 2

 

صنایع فرهنگی

 

نظریه های ارتباط جمعی

 

تاریخ تحولات اجتماعی ایران

 

نظریه های جامعه شناسی

 

كارشناسي پيوسته حسابداری

921

حسابداری میانه 2

 

حسابداری صنعتی 2

 

حسابرسی 1

 

پژوهش عملیاتی 2

 

مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت

 

روش تحقیق و ماخذ شناسی

 

922

حسابداری میانه 2

 

حسابداری صنعتی 2

 

حسابرسی 1

 

پژوهش عملیاتی 2

 

مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت

 

روش تحقیق و ماخذ شناسی

 

931

اصول حسابداری 3

 

ریاضیات کاربرد 2

 

اصول علم اقتصاد 2

 

آمار و کاربرد آن در مدیریت

 

مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت

 

تاریخ اسلام

 

تربیت بدنی 1

 

941

اصول حسابداری 1

 

ریاضیات پیش دانشگاهی

 

زبان پیش دانشگاهی

 

مبانی سازمان و مدیریت

 

اندیشه اسلامی 1

 

زبان فارسی

 

كارشناسي ناپيوسته حسابداری

922

پروژه مالی 2

 

کارآموزی

 

تربیت بدنی 2

 

931

حسابداری پیشرفته 2

 

حسابرسی 2

 

زبان تخصصی 2

 

پژوهش عملیاتی 2

 

انقلاب اسلامی و ریشه ها

 

پول و ارز و بانکداری

 

کاربرد نرم افزار در حسابداری

 

معارف اسلامی 2

 

932

حسابداری پیشرفته 1

 

حسابرسی 2

 

کاربرد نرم افزار در حسابداری

 

انقلاب اسلامی و ریشه ها

 

آمار و احتمالات

 

پژوهش عملیاتی 1

 

پول و ارز و بانکداری

 

مالیه عمومی

 

941

حسابداری میانه

 

برنامه ریزی و توسعه

 

ریاضی کاربردی

 

مدیریت تولید

 

مدیریت مالی 2

 

تاریخ اسلام

 

اصول حسابداری 1

 

كارشناسي ناپيوسته مدیریت دولتی

922

کارورزی

 

پروژه

 

932

تاریخ اسلام

 

آمار و کاربرد آن در مدیریت 2

 

مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها

 

روابط صنعتی

 

توسعه اقتصادی (مرتبط)

 

اقتصاد کلان (غیر مرتبط)

 

مدیریت تطبیقی

 

931

انقلاب اسلامی

 

روش تحقیق در مدیریت

 

تحقیق در عملیات 2

 

روابط صنعتی

 

زبان تخصصی 3 و 4

 

توسعه اقتصادی (غیر مرتبط)

 

مدیریت توسعه (مرتبط)

 

مالیه عمومی و تنظیم خط مشی ها

 

941

اقتصاد خرد (غیر مرتبط)

 

اقتصاد کلان (مرتبط)

 

معارف اسلامی 2

 

سیستم های اطلاعات مدیریت

 

ریاضی و کاربرد 2

 

مدیریت منابع انسانی

 

مدیریت در منابع اسلامی

 

مدیریت مراکز آموزشی و فرهنگی

 

كارشناسي ناپيوسته مدیریت بیمه

931

تاریخ اسلام

 

حسابرسی 1

 

پژوهش عملیاتی 2

 

مدیریت مالی 1

 

سازمان و مدیریت شرکت های بیمه

 

بیمه اشخاص 2 (تخصصی)

 

اسناد معاملات تجاری

 

941

تاریخ اسلام

 

حسابرسی 1

 

مدیریت مالی 1

 

سازمان و مدیریت شرکت های بیمه

 

بیمه اشخاص 2 (تخصصی)

 

کلیات بیمه (غیرمرتبط)

 

حقوق و مقررات مدنی

 

اسناد معاملات تجاری

 

كارشناسي ناپيوسته مدیریت بازرگانی

932

تاریخ اسلام

 

 

آمار و کاربرد آن در مدیریت 2

 

مدیریت استراتژیک

 

مدیریت مالی 2

 

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن

 

سازمان های پولی و مالی بین الملل

 

اقتصاد کلان (غیر مرتبط)

 

بازرگانی بین المللی (مرتبط)

 

931

انقلاب اسلامی

 

توسعه اقتصادی (غیرمرتبط)

 

روش تحقیق در مدیریت

 

تحقیق در عملیات 2

 

مدیریت استراتژیک

 

بازرگانی بین المللی

 

سمینار در مسائل مالی

 

941

اقتصاد خرد (غیر مرتبط)

 

اقتصاد کلان (مرتبط)

 

معارف اسلامی 2

 

اصول اساسی مدیریت اسلامی

 

روانشناسی عمومی

 

ریاضی و کاربرد 2

 

مدیریت منابع انسانی

 

حقوق اساسی

 

كارشناسي پيوسته مدیریت بازرگانی

932

اندیشه اسلامی 2

 

تربیت بدنی 1

 

اصول حسابداری 1

 

ریاضیات پایه

 

زبان انگلیسی عمومی

 

مدیریت رفتار سازمانی

 

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

 

931

اخلاق اسلامی

 

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

 

روانشناسی سازمانی

 

اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی

 

تربیت بدنی 2

 

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

 

آمار و کاربرد 1

 

اصول حسابداری 2

 

941

اخلاق اسلامی

 

زبان فارسی

 

زبان پیش

 

ریاضی پیش

 

مبانی سازمان و مدیریت

 

اصول حسابداری 1

 

اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی

 

کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی

 

غیر مرتبط

 

متون اسلامی

 

زبان تخصصی 1

 

حقوق مدنی 5

 

 

حقوق مدنی 6

 

932

آیین دادرسی مدنی 2

 

 

متون فقه 3

 

 

اصول فقه 2

 

 

حقوق جزای عمومی 3

 

 

آیین نگارش اسناد

 

کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی

 

حقوق مدنی مقدماتی

 

 

کلیات حقوق ثبت

 

 

کلیات حقوق جزا

 

 

اندیشه اسلامی 2

 

941

حقوق جزای عمومی 3

 

 

حقوق اداری 2

 

 

حقوق اساسی 2

 

 

حقوق مدنی 5

 

 

 

حقوق تجارت 3

 

 

کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی

922

ورزش 1

 

مدنی 8

 

پزشکی قانونی

 

کارورزی

 

کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی

 

مرتبط

931

ورزش 1

 

مدنی 8

 

پزشکی قانونی

 

کارورزی

 

آیین نگارش اسناد

 

حقوق تجارت 3

 

 

آیین دادرسی مدنی 3

 

 

حقوق املاک 3

 

 

2 واحد عمومی

 

کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی

 

مرتبط 932

 

غیرمرتبط 931

انقلاب اسلامی

 

حقوق جزای اختصاصی 1

 

حقوق بین الملل خصوصی 2

 

قواعد فقه 1

 

حقوق مدنی 7

 

حقوق تجارت 3

 

 

زبان تخصصی 1

 

آیین دادرسی مدنی 3

 

حقوق املاک 3

 

آیین نگارش اسناد