دروس ارائه شده جهت حذف و اضافه

قابل توجه دانشجویان گرامی:

دروس ارائه شده جهت اخذ در حذف و اضافه طبق جدول زیر قابل اخذ می باشد. بدیهی است مسئولیت اخذ درس با دانشجویان می باشد.

 

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

نیمسال ورود

عنوان درس

زمان برگزاری

مدیریت امور فرهنگی

کارشناسی ناپیوسته

932

تطبیق ادیان

یکشنبه

15:30-17:00

مدیریت دولتی

کارشناسی ناپیوسته

932

اقتصاد در قرآن

یکشنبه

14:30-16:00

16:15-17:45