برنامه حضورمدیران محترم گروه های آموزشی

برنامه حضورمدیران محترم گروه های آموزشی (واحد پردیسان)

 

نام و نام خانوادگی

گروه آموزشی

مقطع

ساعت تدریس

ساعت حضور

دکتر حسن زارعی متین

مدیریت بازرگانی، دولتی و بیمه

کارشناسی

پنجشنبه از ساعت 13 الی 17

جمعه ساعت 12:30 الی 15

پنجشنبه ساعت 17 الی 19

مدیریت بازرگانی گرایش مالی

کارشناسی ارشد

دکتر جعفر رحمانی

مدیریت امور فرهنگی

کارشناسی

جمعه ساعت 8 الی 13

دوشنبه ساعت 17 الی 18:30

مدیریت اماکن متبرکه مذهبی

کارشناسی ارشد

جمعه ساعت 10 الی 11

دکتر علی محمد یثربی

حقوق قضایی- گرایش علوم ثبتی

کارشناسی

پنجشنبه 10 الی 19

پنجشنبه 12 الی 13:30

فقه و حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد

استاد جعفر آرشید

آموزش راهنمایی و مشاوره

کارشناسی

یکشنبه 18 الی 20:30

سه شنبه 19 الی 21:15

چهارشنبه 15 الی 20

چهارشنبه 13 الی 15

استاد مرتضی کرمی

حسابداری

کارشناسی

چهارشنبه 17:45 الی 19:15

چهارشنبه 19:15 الی 20:30

استاد اسماعیل خوشنویس

حقوق ثبت اسناد و املاک
(استاد مشاور)

کارشناسی ارشد

پنجشنبه از ساعت 8 الی 12

پنجشنبه 12 الی 14