لیست دروس معرفی به استاد نیمسال جاری

لیست دروس معرفی به استاد نیمسال اول 1394

 

نام خانوادگی

نام

کد دانشجو

استاد

درس

تاریخ آزمون

احمد آبادی

اسفندیار

92115102

جعفریان یسار

مقدمات آمار

سوم بهمن 94ساعت 15

احمد آبادی

اسفندیار

92115102

عرفانی نسب

حقوق بین الملل عمومی 2

پنجم بهمن 94ساعت 15

احمدی

شهرام

92210101

پیروز

اصول اساسی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

سوم بهمن 94ساعت 15

احمدی

شهرام

92210101

چابکی

پول وارز و بانکداری

پنجم بهمن 94ساعت 15

امینی مهر

محمد امین

92214102

کرمی

مباحث جاری در حسابداری

پنجم بهمن 94ساعت 15

انصاری

امیرعلی

92115104

بوالحسنی

مسئولیت کیفری و انتظامی

دوازدهم دی 94

انصاری

امیرعلی

92115104

عرفانی نسب

حقوق بین الملل عمومی 2

پنجم بهمن 94ساعت 15

ایمانی

جابر

92215106

عرفانی نسب

متون حقوق ثبتی به زبان انگلیسی

بیست و چهارم دی 94

پاک

مهدی

92112107

ملایی

بازاریابی بین المللی

چهاردهم دی ماه ساعت 18

پاک

مهدی

92112107

هاشمی سید حسین

بازرگانی بین المللی

پور دراوی

میثم

92210106

پرکان

مدیریت ریسک و بیمه

سوم بهمن 94ساعت 15

پور دراوی

میثم

92210106

عرفانی نسب

حقوق دریایی

پنجم بهمن 94ساعت 15

تاج الدین

عبدالحسین

93116106

هاشمی سید حسین

اقتصاد در قرآن

سوم بهمن 94ساعت 15

تاج الدین

عبدالحسین

93116106

سلیمی

مدیریت در منابع اسلامی

پنجم بهمن 94ساعت 15

چاوشی

سیدحسین

93116134

مبینی

مدیریت مراکز آموزشی و فرهنگی

بیست و ششم دی 94

چاوشی

سیدحسین

93116134

سلیمی

مدیریت در منابع اسلامی

پنجم بهمن 94ساعت 15

حاتمی

میثم

92115110

بوالحسنی

ادله اثبات دعوی

نوزدهم دی 94

حاتمی

میثم

92115110

بطحائی

قواعد فقه 2

سوم بهمن 94ساعت 15

حسینی

سید محسن

92112158

ملایی

بازار یابی بین المللی

چهاردهم دی ماه ساعت 18

حسینی

سید محسن

92112158

بزرگ

متون اسلامی

سوم بهمن 94ساعت 15

داور پناه

رضا

92114115

معصومی

انقلاب اسلامی

بیست و سوم دی 94

داور پناه

رضا

92114115

سجادی

امور مالی بین الملل

سوم بهمن 94ساعت 15

درزیان عزیزی

قوام الدین

92215113

دانش پژوه

حقوق بین الملل خصوصی 2

بیست و هشتم دی 94

دلاوری

حسین

92215114

بزرگ

متون اسلامی

سوم بهمن 94ساعت 15

دلاوری

حسین

92215114

عرفانی نسب

حقوق بین الملل عمومی 2

پنجم بهمن 94ساعت 15

ذوالقدر

حسن

92214121

کرمی

مباحث جاری در حسابداری

پنجم بهمن 94ساعت 15

راحمی

علی

92215116

یثربی سید علی محمد

حقوق مدنی 5

بیست و یکم دی 94

راحمی

علی

92215116

دانش پژوه

حقوق بین الملل خصوصی 2

بیست و هشتم دی 94

رشیدی

سیف اله

92114118

کرمی

مباحث جاری در حسابداری

پنجم بهمن 94ساعت 15

رضا زاده جویباری

حسن

93110104

پرکان

مدیریت ریسک و بیمه

سوم بهمن 94ساعت 15

رضا زاده جویباری

حسن

93110104

عرفانی نسب

حقوق دریایی

پنجم بهمن 94ساعت 15

رضائی پور

امید

92212110

ملایی

بازار یابی بین المللی

چهاردهم دی ماه ساعت 18

رضائی پور

امید

92212110

آقاجانی

حسابرسی 1

بیستم دی 94

رمضانی

محمد

92210110

پیروز

اصول اساسی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

سوم بهمن 94ساعت 15

رمضانی

محمد

92210110

چابکی

پول وارز و بانکداری

پنجم بهمن 94ساعت 15

زجاجی

ابوالفضل

92210111

شعبانیان

جامعه شناسی سازمانها

زجاجی

ابوالفضل

92210111

پرکان

مدیریت ریسک و بیمه

سوم بهمن 94ساعت 15

سباغ

مرتضی

92210112

پیروز

اصول اساسی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

سوم بهمن 94ساعت 15

سباغ

مرتضی

92210112

چابکی

پول وارز و بانکداری

پنجم بهمن 94ساعت 15

سبحانی

عالی اصغر

92215135

جعفریان یسار

مقدمات آمار

سوم بهمن 94ساعت 15

سعادت یوسفی

امیر

92214107

کرمی

مباحث جاری در حسابداری

پنجم بهمن 94ساعت 15

سلامت

وحید

92212114

ملایی

بازار یابی بین المللی

چهاردهم دی ماه ساعت 18

سوری

محمد

93112110

ملائی

بازاریابی بین المللی

چهاردهم دی ماه ساعت 18

سوری

محمد

93112110

هاشمی سید حسین

سیاستهای پولی و مالی

پنجم بهمن 94ساعت 15

شرافتی

سیدمصطفی

92210116

پرکان

مدیریت ریسک و بیمه

سوم بهمن 94ساعت 15

شرافتی

سیدمصطفی

92210116

هاشمی سید امیر

جمعیت وتنظیم خانواده

شمس

مهدی

93116114

سلیمی

مدیریت در منابع اسلامی

پنجم بهمن 94ساعت 15

صالحی

رضا

92116122

مبینی

روش تحقیق در مدیریت

دوازدهم دی 94

صبوری

سبحان

92212117

ملایی

بازار یابی بین المللی

چهاردهم دی ماه ساعت 18

صحبتی

حسین

92214110

کرمی

مباحث جاری در حسابداری

پنجم بهمن 94ساعت 15

صحبتی

حسین

92214110

گلی

حسابداری دولتی 2

دوازدهم دی 94

صفری

بهزاد

92212118

ملایی

بازاریابی بین المللی

چهاردهم دی ماه ساعت 18

عبادی

محمدحسین

92215119

بطحائی

قواعد فقه 2

سوم بهمن 94ساعت 15

عبادی

محمدحسین

92215119

عرفانی نسب

حقوق بین الملل عمومی 2

پنجم بهمن 94ساعت 15

عباس زاده

قادر

92215120

بوالحسنی

مسئولیت کیفری و انتظامی

دوازدهم دی 94

عباس زاده

قادر

92215120

بطحائی

قواعد فقه 2

سوم بهمن 94ساعت 15

عبدی

علی

92114131

کرمی

مباحث جاری در حسابداری

پنجم بهمن 94ساعت 15

عراقی

حسین

92212119

ملایی

بازار یابی بین المللی

چهاردهم دی ماه ساعت 18

عزیز زادگان

علی

92216132

هاشمی سید حسین

اقتصاد در قرآن

سوم بهمن 94ساعت 15

علی محمدی

سجاد

92114146

سجادی

امور مالی بین الملل

سوم بهمن 94ساعت 15

علی محمدی

سجاد

92114146

کرمی

مباحث جاری در حسابداری

پنجم بهمن 94ساعت 15

غریب زاده

حیدر

92214113

کرمی

مباحث جاری در حسابداری

پنجم بهمن 94ساعت 15

قلی زاده مسگرها

حسین

92115117

یثربی سیدمحمد جواد

اصول فقه 2

بیست و هشتم دی 94

قلی زاده مسگرها

حسین

92115117

جعفریان یسار

مقدمات آمار

سوم بهمن 94ساعت 15

قلیچ خان

علی

92212121

ملایی

بازار یابی بین المللی

چهاردهم دی ماه ساعت 18

کاظمی قمی

محمد مهدی

92211111

آقازاده

مدیریت گردشگری

نوزدهم دی 94

کاظمی قمی

محمد مهدی

92211111

مولایی آرانی

مسائل فرهنگی جهان معاصر

پنجم بهمن 94ساعت 15

کمالی

علیرضا

92115118

بزرگ

تاریخ اسلام و تمدن اسلامی

کیانیان

علی

92112143

هاشمی سید حسین

سیاستهای پولی و مالی

پنجم بهمن 94ساعت 15

کیانیان

علی

92112143

عطار نیا

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن

گل محمدی

ناصر

92210123

رمضانی

بیمه های تمام خطر

چهاردهم دی ماه

گل محمدی

ناصر

92210123

شعبانیان

جامعه شناسی سازمانها

لونی

ابراهیم

92215125

بزرگ

متون اسلامی

سوم بهمن 94ساعت 15

لونی

ابراهیم

92215125

عرفانی نسب

حقوق بین الملل عمومی 2

پنجم بهمن 94ساعت 15

محلوجی نیا سر

مهدی

92210124

عرفانی نسب

حقوق دریایی

پنجم بهمن 94ساعت 15

محمد زاده

سعید

92110108

بهشتی پور

حسابداری صنعتی 1

دوازدهم دی 94

محمدبیگی

محمد

92214114

کرمی

مباحث جاری در حسابداری

پنجم بهمن 94ساعت 15

مرادی

ابوالقاسم

92214115

کرمی

مباحث جاری در حسابداری

پنجم بهمن 94ساعت 15

معتمدی جعفری

مرتضی

92210125

شعبانیان

جامعه شناسی سازمانها

ملک خواه

علی

92215130

عرفانی نسب

حقوق بین الملل عمومی 2

پنجم بهمن 94ساعت 15

نادعلی

محمد

92215131

جعفریان یسار

مقدمات آمار

سوم بهمن 94ساعت 15

نیک پیام

سعید

92214124

کرمی

مباحث جاری در حسابداری

پنجم بهمن 94ساعت 15

وفائی

حامد

92216143

هاشمی سید حسین

اقتصاد در قرآن

سوم بهمن 94ساعت 15