برنامه آزمون دروس معرفی به استاد

 

صورت دروس معرفی به استاد ترم 941

تاریخ آزمون

درس

نام دانشجو

کد دانشجویی

استاد

ساعت ازمون

1394/ 10/ 23

انقلاب اسلامی

رضا داور پناه

92114115

معصومی

ساعت 18

1394/ 10/ 24

متون حقوق ثبتی به زبان انگلیسی

جابر ایمانی

92215106

عرفانی نسب

ساعت 15.30

1394/ 10/ 26

مدیریت مراکز آموزشی و فرهنگی

سیدحسین چاوشی

93116134

مبینی

ساعت 15.30

1394/ 10/ 28

اصول فقه 2

حسین قلی زاده مسگرها

92115117

یثربی سیدمحمد جواد

ساعت 18

حقوق بین الملل خصوصی 2

قوام الدین درزیان عزیزی

92215113

دانش پژوه

ساعت 18

علی راحمی

92215116

دانش پژوه

ساعت 18

1394/ 11/03

اصول اساسی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

شهرام احمدی

92210101

پیروز

ساعت 15

محمد رمضانی

92210110

پیروز

ساعت 15

مرتضی سباغ 

92210112

پیروز

ساعت 15

اقتصاد در قرآن

عبدالحسین تاج الدین

93116106

هاشمی سید حسین

ساعت 15

علی  عزیز زادگان

92216132

هاشمی سید حسین

ساعت 15

حامد وفائی

92216143

هاشمی سید حسین

ساعت 15

امور مالی بین الملل

رضا داور پناه

92114115

سجادی

ساعت 15

سجاد علی محمدی

92114146

سجادی 

ساعت 15

قواعد فقه 2

میثم حاتمی

92115110

بطحائی

ساعت 15

محمدحسین عبادی

92215119

بطحائی

ساعت 15

قادر عباس زاده

92215120

بطحائی

ساعت 15

متون اسلامی

سید محسن حسینی

92112158

بزرگ

ساعت 15

ابراهیم لونی

92215125

بزرگ

ساعت 15

حسین دلاوری

92215114

بزرگ

ساعت 15

مدیریت ریسک  و بیمه

میثم پور دراوی

92210106

پرکان

ساعت 15

حسن رضا زاده جویباری

93110104

پرکان

ساعت 15

ابوالفضل زجاجی

92210111

پرکان

ساعت 15

سیدمصطفی شرافتی

92210116

پرکان

ساعت 15

مقدمات آمار

اسفندیار احمد آبادی

92115102

جعفریان یسار

ساعت 15

عالی اصغر سبحانی

92215135

جعفریان یسار

ساعت 15

حسین قلی زاده مسگرها

92115117

جعفریان یسار

ساعت 15

محمد نادعلی

92215131

جعفریان یسار

ساعت 15

1394/ 11/05

پول وارز و بانکداری

شهرام احمدی

92210101

چابکی

ساعت 15

محمد رمضانی

92210110

چابکی

ساعت 15

مرتضی سباغ 

92210112

چابکی

ساعت 15

حقوق بین الملل عمومی 2

اسفندیار احمد آبادی

92115102

عرفانی نسب

ساعت 15

امیرعلی انصاری

92115104

عرفانی نسب

ساعت 15

محمدحسین عبادی

92215119

عرفانی نسب

ساعت 15

ابراهیم لونی

92215125

عرفانی نسب

ساعت 15

علی ملک خواه

92215130

عرفانی نسب

ساعت 15

حسین دلاوری

92215114

عرفانی نسب

ساعت 15

حقوق دریایی

میثم پور دراوی

92210106

عرفانی نسب

ساعت 15

حسن رضا زاده جویباری

93110104

عرفانی نسب

ساعت 15

مهدی محلوجی نیا سر

92210124

عرفانی نسب

ساعت 15

محسن نثاری

92210126

عرفانی نسب

ساعت 15

سیاستهای پولی و مالی

علی پرکم

92212130

هاشمی  سید حسین

ساعت 15

محمد سوری

93112110

هاشمی سید حسین

ساعت 15

اکبر قاسمی

93112116

هاشمی سید حسین

ساعت 15

کاظم قاسمی

93112115

هاشمی سید حسین

ساعت 15

مباحث جاری در حسابداری

محمد امین امینی مهر

92214102

کرمی

ساعت 15

حسن ذوالقدر

92214121

کرمی

ساعت 15

سیف اله رشیدی

92114118

کرمی

ساعت 15

امیر سعادت یوسفی

92214107

کرمی

ساعت 15

حسین صحبتی

92214110

کرمی

ساعت 15

علی  عبدی

92114131

کرمی

ساعت 15

سجاد علی محمدی

92114146

کرمی

ساعت 15

حیدر غریب زاده

92214113

کرمی

ساعت 15

محمد محمدبیگی

92214114

کرمی

ساعت 15

ابوالقاسم مرادی

92214115

کرمی

ساعت 15

سعید نیک پیام

92214124

کرمی

ساعت 15

مدیریت  در منابع اسلامی

مهدی شمس

93116114

سلیمی

ساعت 15

عبدالحسین تاج الدین

93116106

سلیمی

ساعت 15

سیدحسین چاوشی

93116134

سلیمی

ساعت 15

مسائل فرهنگی جهان معاصر

محمد مهدی کاظمی قمی

92211111

مولایی آرانی

ساعت 15