اطلاعیه ترم تابستان

قابل توجه کلیه دانشجویان

دانشجویان علاقه مند به اخذ درس (حداکثر 6 واحد) در ترم تابستان لازم است درخواست گروهی (با ذکر نام، نام خانوادگی، کد دانشجویی، امضاء تمامی متقاضیان و معرفی نماینده گروه) را به همراه نام دروس مورد نیاز (پیشنهادی) حداکثر تا تاریخ 95/02/10 به واحد آموزش موسسه تحویل نمایند.

تذکر 1) به درخواست های بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تذکر 2) موافقت یا مخالفت با در خواست ها، پس از طرح در شورای آموزش موسسه به نماینده گروه متقاضی اعلام  می گردد.


اداره آموزش و پژوهش