اطلاعیه حذف اضطراری 942

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی:
دانشجو می تواند حداکثر تا تاریخ 95/02/23 نسبت به تکمیل و ارائه فرم درخواست حذف اضطراری به واحد آموزش اقدام نمایند.
    غیبت دانشجو در درس مربوطه نباید از تعداد جلسات مجاز برای غیبت (16/3 از تعداد جلسات درس مربوطه) بیشتر باشد.
    دانشجو می تواند صرفا 1 درس نظری را با تایید گروه آموزشی حذف کند.
    حذف دروس عملی نظیر تربیت بدنی، کارگاه و ... مجاز نمی باشد.
    رعایت پیشنیازها و هم نیازها الزامیست.
    در صورتی که با حذف درس، تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو از 12 واحد کمتر شود، درس حذف نخواهد شد.
    دانشجو به هیچ وجه مجاز به اضافه کردن درس نمی باشند.
    ارائه درخواست حذف اضطراری به منزله حذف درس نیست و دانشجو موظف است همچنان در کلاس درسی مورد نظر شرکت نموده و درخواست خود را پیگیری نماید تا از موافقت نهایی با درخواست خود قبل از اتمام زمان حذف اضطراری مطمئن شود.
تذکر) شهریه درس حذف شده بازگردانده نخواهد شد.
اداره آموزش و پژوهش