علوم ورزشی

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی پیوسته رشته علوم ورزشی

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی پیوسته رشته کارشناسی علوم ورزشی برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که در جلسه 335 شورای سرپرستان مورخ 1374/7/1 که در ادامه جلسه 414 شورای عالی برنامه ریزی تشکیل شد به تصویب رسید.

pdf

دریافت فایل کامل PDF

ادامه مطلب: مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی پیوسته رشته علوم ورزشی

زیر مجموعه ها

زیر مجموعه ها