اساتید گروه علوم ورزشی

  سید محمد مرندی مجید خلیلی محمد سلطانی مهران پور
         
محمد حسنی علی صابری دکتر صباغیان معصومه جنتی نظری
         
ساره حسنی فائزه وحید مقدم راحله سلطانی مرضیه آقایی ناصریان
         
         
         
         
         

اساتید گروه علوم ورزشی

 

 

 

 

 

دکتر علی قاسمی کهریزسنگی

استادیار- عضو هیئت علمی دانشگاه قم

 دکتر علی ذاکریان

دانش آموخته رشته مدیریت ورزشی پردیس البرز دانشگاه تهران- مربی تیم ملی فریزبی 

دکتر عباس مهرانپور

دانش آموخته دانشگاه ملی بانکوک

دکتر محمد پورکیانی

استادیار- عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی مدیرکل اسبق تربیت بدنی وزارت علوم

دکتر حسن سلطانی

مدیر گروه رشته علوم ورزشی موسسه آموزش عالی طلوع مهر

saberi      

دکتر علی صابری

استادیار - عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکتر حمید امینی

 دانش آموخته دانشگاه آزاد تهران مرکز

خانم دکتر صفورا صباغیان

دانش آموخته دانشگاه خوارزمی - عضو هیات علمی دانشگاه قم

 خانم دکتر ساره حسنی

دانش آموخته دانشگاه ملی بانکوک

 دکتر محسن شهیدی

 دکتری تربیت بدنی دانشگاه تهران