لیست دروس رشته حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته

liste dorusجدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته حسابداری – مقطع كارشناسي پيوسته را نشان می دهد:

pdf

 دریافت فایل PDF

 

 

 

رديف نام درس تعدادواحد درس
كل نظري عملي پيش‌نياز‌
1) دروس عمومي
1 تفسیر موضوعی قرآن  2 2    
2 اندیشه اسلامی 1 2 2    
3 اندیشه اسلامی 2 2 2    
4 اخلاق اسلامی 2 2    
5 انقلاب اسلامی ایران 2 2    
6 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2 2    
7 زبان فارسی 3 3    
8 زبان انگلیسی عمومی 3 3    
9 تربیت بدنی 1 1   1  
10 ورزش 1 1   1  
11 دانش خانواده و جمعیت 2 2    
جمع 22  
 
 
 
2) دروس پايه
12 روانشناسی سازمانی 2 2    
13 ریاضی کاربردی 1 3 3    
14 ریاضی کاربردی 2 3 3   ریاضی کاربردی 1
15 آمار کاربردی 1 2 2    
16 آمار کاربردی 2 2 2   آمار کاربردی 1
17 روش تحقیق 2 2    
18 اقتصاد خرد 3 3    
19 اقتصاد کلان 3 3   اقتصاد خرد
20 پول و ارز و بانکداری 3 3   اقتصاد کلان
21 بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی 3 3   پول و ارز و بانکداری
22 مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت 2 2   اقتصاد کلان
23 اصول تنظیم و کنترول بودجه دولت 2 2   مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت
24 رفتار سازمانی 3 3    
25 تحقیق در عملیات  3 3    
26 حقوق تجارت 3 3    
27 مالی1  3 3   اصول حسابداری 2
28 مالی 2 3 3   مالی 1
29 مکاتبات تجاری و گزارش نویسی 2 2   حقوق تجارت
30 نرم افزارهای کاربردی در حسابداری 3 3   اصول حسابداری 2
آمار کاربردی 2
جمع 50  

 
3) دروس اصلی
40 اصول حسابداری 1 4 4    
41 اصول حسابداری 2 4 4   اصول حسابداری 1
42 حسابداری میانه 1 4 4   اصول حسابداری 2
43 حسابداری میانه 2 4 4   حسابداری میانه 1
44 بهایابی 1 3 3   اصول حسابدای 2
45 بهایابی2 3 3   بهایابی 1
46 مبانی حسابداری مدیریت 3 3   بهایابی 2
47 حسابداری پیشرفته 1 3 3   حسابداری میانه 2
48 حسابداری پیشرفته 2 3 3   حسابداری میانه 2
49 کنترول های داخلی ونظام راهبردی شرکتی 3 3   حسابداری میانه 1
50 اصول حسابرسی 1 3 3   کنترول های داخلی و نظام راهبردی شرکتی
51 اصول حسابرسی 2 3 3   اصول حسابداری 1
52 مبانی حسابداری بخش عمومی 3 3   اصول حسابداری 2
اصول تنظیم و کنترول بودجه دولت
53 حسابداری و حسابرسی بخش عمومی 3 3   مبانی حسابداری بخش عمومی
54 زبان تخصصی 1 2 2   حسابداری میانه 1  /  بهایابی 1
55 زبان تخصصی 2 2 2   زبان تخصصی 1
56 مالیاتی 1 2 2   اصول حسابداری 2 / حقوق تجارت
57 مالیاتی 2 2 2   مالیاتی 2
58 حسابداری موارد خاص 2 2   بهایابی2 / حسابداری پیشرفته 1
59 حسابداری ابزار و عقود مالی اسلامی 2 2   مدیریت سرمایه گذاری
60 مدیریت سرمایه گذاری 2 2   مالی2
جمع کل 60  

 

5) دروس اختیاری
50 مهارت های زندگی دانشجویی 2 2 32  
جمع کل   134