❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

لیست دروس رشته مترجمی زبان انگلیسی مقطع کارشناسی

liste dorusجدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته مترجمی زبان انگلیسی مقطع کارشناسی را نشان می دهد:

 

pdf

دریافت فایل PDF

 

رديف

نام درس

تعدادواحد

درس

كل

نظري

عملي

پيش‌نياز‌

1) دروس عمومی

1

اخلاق و تربيت اسلامي

2

2

-

-

2

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن

2

2

-

-

3

تاریخ اسلام

2

2

-

-

4

تربيت بدني 1

1

1

-

-

5

تربيت بدني 2

1

2

-

تربیت بدنی (1)

6

فارسي

3

-

1

-

7

متون اسلامي

2

-

1

-

8

انديشه اسلامي 1

2

2

-

-

9

انديشه اسلامي 2

2

2

-

انديشه اسلامي 1

10

جمعيت و تنظيم خانواده

1

2

-

-

جمــــــــع

18

 

 

 

 

رديف

نام درس

تعدادواحد

درس

 

كل

نظري

عملي

پيش‌نياز‌

 

1) دروس تخصصی

 

1

آشنايي با ادبيات معاصر

2

 2

 

فارسی

 
 

3

بررسي آثار ترجمه شده اسلامي 1

2

 2

 

ترجمه متون ساده - کاربرد اصطلاحات و تعبیرات

 
 

5

بررسي مقابله اي ساخت جمله

2

 2

 

کلیات زبان شناسی (2)

 
 

7

ترجمه انفرادي 2

2

 2

 

ترجمه انفرادي 1

 
 

9

ترجمه پيشرفته 2

2

 2

 

ترجمه پيشرفته 1

 
 

11

ترجمه شفاهي 2

2

 2

 

ترجمه شفاهي 1

 

13

ترجمه متون ادبي

2

 2

 

ترجمه متون ساده

 
 

15

ترجمه متون سياسي

2

 2

 

ترجمه پيشرفته 2

 
 

17

ترجمه متون مطبوعاتي 2

2

 2

 

ترجمه متون مطبوعاتي 1

 
 

19

ترجمه مكاتبات اسناد 2

2

 2

 

ترجمه مكاتبات اسناد 1

 
 

20

ترجمه نوار و فيلم

2

 2

 

ترجمه متون ساده و گفت و شنود آزمایشگاه2

 

21

ساخت زبان فارسي

3

 3

 

-

 

22

نگارش فارسي

2

 2

 

دستور نگارش1

 

23

واژه شناسي

2

 2

 

ساخت زبان فارسی و کلیات زبان شناسی2

 

جمــــــــع

47

 

 

 

 
 

رديف

نام درس

تعدادواحد

درس

كل

نظري

عملي

پيش‌نياز‌

3) دروس پایه

1

آواشناسي انگليسي

2

2

-

 

2

آزمون سازي زبان

2

2

-

روش تدریس زبان

3

اصول و روش تحقيق 1

2

2

-

کلیات زبان شناسی (2) و گفت و شنود آزمایشگاه(2)

4

اصول و روش تحقيق 2

2

2

-

اصول و روش تحقيق 1

5

كاربرد اصطلاحات و تعبيرات

2

-

2

اصول و روش ترجمه

6

نگارش پيشرفته

2

2

-

دستور نگارش2

7

نمونه هاي شعر ساده

2

2

-

خواندن و درک مفاهیم(3)

8

ترجمه متون ساده

2

2

-

اصول و روش ترجمه

9

خواندن متون مطبوعاتي

2

2

-

خواندن و درک مفاهیم 3

10

خواندن و درك مفاهيم 1

4

2

-

-

11

خواندن و درك مفاهيم 2

4

2

-

خواندن و درك مفاهيم 1

12

خواندن و درك مفاهيم 3

4

2

-

خواندن و درك مفاهيم 2

13

در آمدي بر ادبيات 1

2

2

-

خواندن و درک ماهیم 3 و دستور نگارش1 و گفت و شنود آزمایشگاه2

14

در آمدي بر ادبيات 2

2

1

-

در آمدي بر ادبيات 1

15

دستور نگارش 1

4

-

1

-

16

دستور و نگارش 2

4

-

1

دستور نگارش 1

17

روش تدريس زبان

4

-

1

کلیات زبان شناسی2 و گذراندن 100 واحد درسی

18

فنون يادگيري زبان

2

-

2

-

19

اصول و روش ترجمه

2

2

-

خواندن و درک مفاهیم(3) و دستور و نگارش (2)

20

كليات زبان شناسي 1

2

-

2

خواندن و درک مفاهیم(3) و دستور و نگارش (2)

21

كليات زبان شناسي 2

2

-

2

كليات زبان شناسي 1

22

گفت و شنود آزمايشگاه 1

4

2

-

-

23

گفت و شنود آزمايشگاه 2

4

2

-

گفت و شنود آزمايشگاه 1

24

مقاله نويسي

2

2

-

نگارش پیشرفته

25

نامه نگاري انگليسي

2

2

-

خواندن و درک مفاهیم(3) و دستور و نگارش (2) و گفت و شنود آزمایشگاه(2)

26

بيان شفاهي داستان 1

2

2

-

خواندن و درک مفاهیم(3) و دستور و نگارش (2) و گفت و شنود آزمایشگاه(2)

27

بيان شفاهي داستان 2

2

2

-

بيان شفاهي داستان 1

28

نمونه هاي نثر ساده

2

2

-

خواندن و درک مفاهیم(3) و دستور و نگارش (2)

جمــــــــع

72

 

 

 

جمع کل

137