❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی پیوسته رشته مترجمی زبان انگلیسی

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی پیوسته رشته مترجمی زبان انگلیسی برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که در جلسه 200 شورای سرپرستان مورخ 1369/4/17 در شورای عالی برنامه ریزی تشکیل شد به تصویب رسید.

 pdfدریافت فایل کامل PDF

 

 اهداف :

این اطلاعات با توجه به نیازمبرم و روزافزون جامعه به اصطلاحات زبان انگلیسی و مترجمان متخصص درزمینه های تجاری ، فرهنگی ، ادبی وعلوم انسانی وبادر نظر گرفتن اهداف دو گانه زیرتنظیم گردیده است:

الف – کسب مهارت های چهارگانه (درک مطلب ، حرف زدن ، خواندن و نوشتن) به منظور تسلط کافی به زبان انگلیسی

ب- آشنایی به فنون ترجمه و تمرین کافی درزمینه ترجمه و شکوفایی ذوق وعلاقه به ترجمه متون عمومی و تخصصی زبان انگلیسی.


طول دوره و شکل نظام :

دوره کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی4 سال است که برای دانشجویان تمام وقت به 8 نیمسال(حداقل طول دوره)تقسیم می شود.

تعداد واحدهای درسی :

دوره کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی شامل 136 واحد درسی به شرح ذیل میباشد:                                                                       

عنوان  درس
    

تعداد واحد

دروس عمومی ومعارف اسلامی پیشنهادشورای عالی برنامه ریزی     18       واحد

دروس اصلی                                                                          74      واحد

دروس تخصصی                                                                      44      واحد

 

محتوی واحدهای اصلی و تخصصی عبارتنداست :

-         تدریس چگونگی برگردان ساختمان های مختلف دستوری

-         آشنایی بامقدمات و اصطلاحات زبانی و سیری در آثار بزرگان

-         بحث و بررسی تحلیلی- انتقادی آثار ترجمه شده

-         ارایه معیارها و اصولی که رعایت آنها در ترجمه آثار مختلف علمی و ادبی به انسجام و انتظام فعالیت های ترجمه کمک خواهدکرد و تمرین و ممارست درکاربرد این اصول و معیارها.

(توضیح اینکه در برنامه مترجمی زبان تفکیک دروس اصلی ازتخصصی مقدور نیست)

 

نقش و توانایی :

درصورت حصول اهداف فوق فارغ التحصیلان این دوره قادرخواهندبود:

الف –  منابع و متون فنی، علمی وادبی زبان انگلیسی رابه نحو مطلوب به فارسی برگردانند.

ب –  معارف اسلامی و فرهنگ ایرانی رابه زبان انگلیسی ترجمه کنند.

ضرورت و اهمیت :

 الف – درزمینه های اقتصادی ، صنایع بانک ها وبرخی از وزارتخانه ها و موسسات خصوصی برای ترجمه مدارک فنی ، تجاری و اداری به مترجمان احتیاج دارند.

ب -  رسانه های همگانی برای ترجمه مطالب عمومی ، روزنامه ای وخبری وبرگردان گزارشات خبرگزاری ها به کارشناسان ترجمه نیازدارند.

ج- درکلیه زمینه های ارتباطی با دیگر کشورهای جهان به ویژه به منظور معرفی انقلاب اسلامی وجود مترجمان دقیق و صدیق که درمواردی بطورهمزمان قادربه برگردان مصاحبه یاسخنرانی باشند، برای وزارتخانه ها و نها دهای مختلف اهمیت فراوان دارد.