دوشنبه, 01 مرداد 1397

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی پیوسته رشته حقوق برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که در جلسه 335 شورای سرپرستان مورخ 1374/7/1 که در ادامه جلسه 414 شورای عالی برنامه ریزی تشکیل شد به تصویب رسید.

 

pdf

دریافت فایل کامل PDF

 

liste dorusجدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته حقوق مقطع کارشناسی پیوسته را نشان می دهد:

pdf

 دریافت فایل PDF