❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

لیست دروس رشته حقوق مقطع کارشناسی پیوسته

liste dorusجدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته حقوق مقطع کارشناسی پیوسته را نشان می دهد:

pdf

 دریافت فایل PDF

 
 
 
 
 

 

ردیف نام درس تعدادواحد درس
كل نظري عملي پيش‌نياز‌
1) دروس  عمومی
1 تفسیر موضوعی قرآن  2 2    
2 اندیشه اسلامی 1 2 2    
3 اندیشه اسلامی 2 2 2   اندیشه اسلامی 1
4 اخلاق اسلامی 2 2    
5 انقلاب اسلامی ایران 2 2    
6 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2 2    
7 زبان فارسی 3 3    
8 زبان انگلیسی عمومی 3 3    
9 تربیت بدنی  1   1  
10 ورزش 1 1   1 تربیت بدنی
11 دانش خانواده و جمعیت 2 2    
جمــــــــع 22  
 
2) دروس  پایه 
12 مقدم علم حقوق 2 2    
13 حقوق بین الملل عمومی 1 2 2    
14 حقوق اساسی 1 2 2   مقدمه علم حقوق
15 حقوق مالیه عمومی 2 2   مقدمه علم حقوق
16 حقوق اداری 1 2 2   مقدمه علم حقوق-حقوق اساسی 1
17 اصول فقه 1 2 2    
18 حقوق تجارت(1) تجار و اعمال تجاری 2 2    
19 حقوق مدنی(1) اشخاص و حمایت از محجورین 2 2    
20 حقوق مدنی (2) اموال و مالکیت 2 2   حقوق مدنی (1)
21 کلیات حقوق جزا 1 1    
22 قواعد فقه (2) جزایی 1 1    
23 پیشگیری از جرم 1 1   کلیات حقوق جزا- جرم شناسی
جمــــــــع 21  
 
3) دروس تخصصی
24 قواعد فقه (1) مدنی 1 1    
25 حقوق اساسی(2)  2 2   حقوق اساسی (1)
26 حقوق اساسی (3) مردم و حکومت 2 2   حقوق اساسی (2)
27 حقوق سازمانهای بین المللی 2 2   حقوق بین المللی عمومی(2)
28 حقوق بین الملل عمومی (2) 2 2   حقوق بین المللی عمومی(1)
29 حقوق بین الملل عمومی (3)  2 2   حقوق بین الملل عمومی (2)
30 حقوق بین الملل خصوصی(1) 2 2   حقوق مدنی (1)-مقدمه علم حقوق
31 حقوق بین الملل خصوصی (2) 2 2   حقوق بین الملل خصوصی (1)
32 حقوق کار 2 2   حقوق مدنی(3)/ حقوق اداری (2)
33 حقوق اداری (2) 2 2   حقوق اداری (1)
34 اصول فقه (2) 2 2   اصول فقه (1)
35 حقوق بشر در اسلام 2 2   مقدمه علم حقوق
36 حقوق تجارت (2) شرکت ها 2 2   حقوق تجارت (1)
37 حقوق تجارت (3) اسناد تجاری 2 2   حقوق تجارت (2)
38 حقوق تجارت (4) ورشکستگی 2 2   حقوق تجارت (3)
39 حقوق مدنی(3) کلیات قراردادها 3 3   حقوق مدنی (2)
40 حقوق مدنی (4) الزامات خارج از قرارداد 2 2   حقوق مدنی (3)
41 حقوق مدنی (5) حقوق خانواده 2 2   حقوق مدنی (3)
42 حقوق مدنی (6) عقود معین قسمت الف 3 3   حقوق مدنی (3)
43 حقوق مدنی (7) عقود معین قسمت ب 3 3   حقوق مدنی (6)
44 حقوق مدنی (8) شفعه و وصیت و ارث 2 2   حقوق مدنی (3)
45 حقوق جزای عمومی (1) 2 2   کلیات حقوق جزا
46 حقوق جزای عمومی (2) 2 2   حقوق جزای عمومی (1)
47 حقوق جزای عمومی (3) 2 2   حقوق جزای عمومی (2)
48 حقوق جزای اختصاصی (1) جرایم  علیه اموال و مالکیت 2 2   حقوق جزای عمومی (3)
49 حقوق جزای اختصاصی (2) جرایم علیه مصالح عمومی کشور 2 2   حقوق جزای عمومی (3)

 

3) دروس تخصصی
49 حقوق جزای اختصاصی (3) جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص 2 2   حقوق جزای عمومی (3)
50 حقوق جزای اختصاصی (4) جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص 1 1   حقوق جزای عمومی (3)
51 آیین دادرسی کیفری (1) 2 2   حقوق جزای عمومی (3)
52 آیین دادرسی کیفری (2) 1 1   آیین دادرسی کیفری (1)
53 آیین دادرسی مدنی (1) 2 2   حقوق مدنی (3)
54 آیین دادرسی مدنی (2) 2 2   آیین دادرسی مدنی (1)
55 آیین دادرسی مدنی (3) 2 2   آیین دادرسی مدنی (2)
56 جرم شناسی 2 2   حقوق جزای عمومی (3)
57 متون فقه (1) فقه معاملات 2 2   حقوق مدنی (3)
58 متون فقه (2) فقه خانواده 2 2   حقوق مدنی (5)
59 متون فقه (3) حقوق عمومی و بین الملل 2 2   حقوق اساسی(3)- حقوق بین الملل (2)
60 متون فقه (4) فقه جزایی 2 2   حقوق جزای عمومی (3)/ حقوق جزای اختصاصی (4)
61 متون حقوقی (1) حقوق خصوصی 1 1    
62 متون حقوقی (2) حقوق جزایی 1 1    
63 متون حقوقی (3) حقوق عمومی 1 1    
64 متون حقوقی (4) حقوق بین الملل 1 1    
65 حقوق تطبیقی 2 2   حقوق مدنی (4)
66 ادله اثبات دعوی 2 2   آیین دادرسی مدنی (2)-آیین دادرسی کیفری(2)
67 پزشکی قانونی 1 1   حقوق جزای اختصاصی (3)
68 کار تحقیقی 2 2    
جمــــــــع 87  

 

4) دروس اختیاری
1 جرم شناسی کودکان و نوجوانان 1 1   جرم شناسی
2 حقوق بزهکاری کودکان و نوجوانان 1 1   آیین دادرسی کیفری (2)
3 کیفر شناسی 1 1   حقوق جزای عمومی (3)
4 حقوق فناوری های نوین 1 1   حقوق جزای عمومی (3)
5 اجرای احکام جزایی 1 1   آیین دادرسی کیفری(3)-تمامی دروس عمومی واختصاصی
6  اخلاق حقوق و قضا 1 1    
7 حقوق مالکیت فکری 1 1   حقوق مدنی (2)
8 کار آموزی قضایی 1 1   آیین دادرسی مدنی3-آیین دادرسی کیفری2
9 حقوق ثبت 1 1   حقوق مدنی (2)-حقوق تجارت (2)
10 حقوق بیمه 1 1   حقوق تجارت (2)- حقوق مدنی(3)
11 حقوق قراردادهای نوین 1 1   حقوق مدنی (3)
12 حقوق تجارت الکترونیک 1 1   حقوق تجارت (3)- حقوق مدنی(3)
13 حقوق رسانه 1 1    
14 تاریخ حقوق 1 1    
15 حقوق میحط زیست 1 1    
16 فلسفه حقوق 1 1   مقدمه علم حقوق
17 منطق حقوق 1 1    
18 حقوق پزشکی 1 1   حقوق مدنی (4)-کلیات حقوق جزا
19 حقوق و استاندارد 1 1   حقوق داری(1)
20 ابعاد حقوقی دفاع مقدس 1 1   حقوق بین الملل عمومی(3)
21 اجرای احکام مدنی 1 1   آیین دادرسی مدنی (3)
22 حقوق دریایی 1 1   حقوق مدنی (3)-حقوق تجارت (1)
23 حقوق هوایی 1 1   حقوق مدنی (4)-حقوق تجارت (4)
24 حقوق فضای مجازی 1 1   حقوق اداری(1)
25 داوری بین المللی 1 1   آیین دادرسی مدنی(3)
26 اصول و فنون قانونگذاری 1 1   مقدمه علم حقوق- حقوق اساسی(1)-اصول فقه (1)و(2)-حقوق اداری
27 جامعه شناسی حقوق 1 1   مقدمه علم حقوق
28 حقوق و اقتصاد 1 1   مقدمه علم حقوق
29 مسئولیت های مدنی خاص 1 1   حقوق مدنی (4)
30 مهارت های زندگی دانشجویی 2 2   مازاد بر سقف واحدهای ترم
31 آشنایی با دفاع مقدس 2 2  
گذراندن حداقل 10واحد از دروس فوق الزامی است.
جمع کل 140