لیست دروس رشته علوم قرآن و حدیث مقطع کارشناسی

liste dorusجدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته علوم قرآن و حدیث مقطع کارشناسی را نشان می دهد:


pdf

دریافت فایل PDF

 

رديف

نام درس

تعدادواحد

درس

كل

نظري

عملي

پيش‌نياز‌

1) دروس   عمومی

1

فارسی

3

3

-

-

2

زبان خارجی

3

3

-

-

3

تربیت بدنی (1)

1

1

-

-

4

تربیت بدنی (2)

1

1

-

تربیت بدنی (1)

5

تعلیم و تربیت اسلامی

2

2

1

 

6

معارف اسلامی (1)

*

*

 

 

7

معارف اسلامی (2)

*

*

 

 

8

تاریخ اسلام

*

*

 

 

9

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

*

*

 

 

10

متون اسلامی (آیات و احادیث)

*

*

 

 

جمــــــــع

10

 

 

 

 

رديف

نام درس

تعدادواحد

درس

كل

نظري

عملي

پيش‌نياز‌

2) دروس   تخصصی

1

اعراب قرآن (1)

2

2

-

تجزیه و ترکیب (2)

2

اعراب قرآن (2)

2

2

-

اعراب قرآن (1)

3

تاریخ قرآن

2

2

-

-

4

تاریخ تفسیر

2

2

-

-

5

اصول و مقدمات تفسیر

2

2

-

--

6

شیوه­های تفسیری

2

2

-

اصول و مقدمات تفسیر و مقدمات تفسیر

7

تاریخ حدیث (1)

2

2

-

--

8

تاریخ حدیث (2)

2

2

-

--

9

درایه الحدیث

2

2

-

تاریخ حدیث (1و2)

10

فقه الحدیث (1)

2

2

-

درایه الحدیث

11

فقه الحدیث (2)

2

2

-

فقه الحدیث (1)

12

جوامع حدیثی

2

2

-

تاریخ حدیث (1و2)

13

مفردات قرآن

2

2

-

-

14

علوم قرآن (1)

2

2

-

-

15

علوم قرآن (2)

2

2

-

علوم قرآن (1)

16

علوم قرآن (3)

2

2

-

علوم قرآن (1)

17

علوم قرآن (4)

2

2

-

 

18

علوم قرآن (5)

2

2

-

 

19

تفسیر قرآن (1)

4

4

-

 

20

تفسیر قرآن (2)

4

4

-

 

21

تفسیر قرآن (3)

4

4

-

 

22

تفسیر قرآن (4)

4

4

-

 

23

نهج البلاغه (1)

2

2

-

 

24

نهج البلاغه (2)

2

2

-

 

25

سبک­های تلاوت و حفظ قرآن

1

 

1

 

جمــــــــع

57

 

 

 

 

رديف

نام درس

تعدادواحد

درس

كل

نظري

عملي

پيش‌نياز‌

3) دروس   پایه

1

مکالمه زبان عربی (1)

1

c

1

 

2

مکالمه زبان عربی (2)

1

-

1

مکالمه زبان عربی (1)

3

صرف (1)

2

2

-

صرف (1)

4

صرف (2)

2

2

-

 

5

نحو (1)

2

2

-

همزمان با صرف (1)

6

نحو (2)

2

2

-

نحو (1)

7

نحو (3)

2

2

-

نحو (1)

8

نحو (4)

2

2

-

تجزیه و ترکیب (1)

9

نحو (5)

2

2

-

نحو (4)

10

تجزیه و ترکیب (1)

2

2

-

 

11

تجزیه و ترکیب (2)

2

2

-

نحو (1)

12

ترجمه عربی به فارسی (1)

2

2

-

 

13

ترجمه عربی به فارسی (2)

2

2

-

ترجمه عربی به فارسی (1)

14

انشاء (1)

1

1

-

مکالمه (2)

15

انشاء (2)

1

-

1

انشاء (1)

16

آزمایشگاه زبان عربی (1)

1

-

1

مکالمه (1)

17

آزمایشگاه زبان عربی (2)

1

-

1

مکالمه (2)

18

قرائت متون معاصر و مطبوعات

2

-

2

تجزیه و ترکیب (1)

19

قرائت متون علوم قرآنی و تفسیری

2

-

2

تجزیه و ترکیب (1)

20

قرائت متون ادبی قبل و بعد از اسلام

2

-

2

تجزیه و ترکیب (2)

21

قرائت و درک متون حدیث و سیره

2

-

2

تجزیه و ترکیب (2)

22

علوم بلاغت (1)

2

2

-

نحو (5)

23

علوم بلاغت (2)

2

2

-

علوم بلاغت (1)

24

عقاید (1)

2

2

-

-

25

عقاید (2)

2

2

-

-

26

تجوید و آداب تلاوت

2

2

-

-

27

منطق

2

2

-

-

28

تاریخ اسلام (1)

2

2

-

-

29

تاریخ اسلام (2)

2

2

-

تاریخ اسلام (1)

30

روش تحقیق

2

2

-

-

31

زبان خارجی تخصصی (1)

2

2

-

زبان عمومی

32

زبان خارجی تخصصی (2)

2

2

-

زبان تخصصی (1)

33

زبان خارجی تخصصی (3)

2

2

-

زبان تخصصی (2)

34

مبادی اصول فقه

2

2

-

منطق

35

مبادی فقه

2

2

-

مبادی اصول فقه

36

آشنایی با کلیات علوم اسلامی

2

2

-

 

37

آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آنها

2

2

-

 

جمــــــــع

68

 

 

 

جمع کل

135