دوشنبه, 01 مرداد 1397

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی پیوسته رشته روانشناسی برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که در جلسه 335 شورای سرپرستان مورخ 1374/7/1 که در ادامه جلسه 414 شورای عالی برنامه ریزی تشکیل شد به تصویب رسید.

مطالعه بیشتر...
 

liste dorus


لیست دروس رشته کارشناسی پیوسته روانشناسی

 

ترم بندی پیشنهادی رشته کارشناسی پیوسته روانشناسی