مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی پیوسته رشته روانشناسی

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی پیوسته رشته روانشناسی برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که در جلسه 335 شورای سرپرستان مورخ 1374/7/1 که در ادامه جلسه 414 شورای عالی برنامه ریزی تشکیل شد به تصویب رسید.

 

pdf

دریافت فایل کامل PDF

 

مقدمه


تحول در علوم انسانی از توصیه های مورد تأکید امام خمینی (ره) و مطالبات جدی مقام معظم رهبری به ویژه در سالهای اخیر است. علوم انسانی به مثابه مجموعه قواعد تنظيم حیات انسان در بخش نرم افزاری فرهنگ و تمدن بشری، علوم و معارفی است که به صورت روشمند از رفتارها، باورها، افکار، نگرش ها، احساسات، هیجانات و همه پدیده های انسانی معنادار بحث می کند. به تعبیر دیگر موضوع بحث مجموعه علوم انسانی و علوم اجتماعی است که مصادیق بارز آن فلسفه، فلسفه، روانشناسی، جامعه شناسی، علوم تربیتی، علوم اقتصادی، علوم سیاسی، مدیریت و حقوق است.


روانشناسی در این منظومه به عنوان یک علم مادر و مولد در علوم انسانی جایگاه ویژه ای دارد که مطالعه علمی
پدیده های روانی و رفتاری را در قلمروی وسیع به عهده دارد. روانشناسی در گستره خود با توصیف و تبین قانونمندی های
حاکم بر نظام روانشناختی انسان به پیش بینی و تغییر رفتارها، افکار، باورها و احساسات دست می یازد، در عرصه
نابهنجاری ها و اختلالات روانی درمان مراجعان را وظیفه اصلی خود می داند و در عین حال نسبت به علامت روانی و
ارتقای حیات انسانی ورود جدی دارد.


برخی مبانی نظری خاص فلسفی، معرفت شناختی و انسان شناختی و نیز خطاهای روش شناختی ناشی از اصالت دادن به
کمی گرایی، تقلیل گرایی، انحصار گرایی و استعاره گرایی و نیز پیشداوری های نژادی، سیاسی و اجتماعی از جمله موارد عدم انطباق فرهنگی است که در عرصه های کاربردی و به ویژه درمانگری نتیجه اش بعضا ناکارآمدی، پیچیده تر کردن مشکلات و نادیده گرفتن متغیرهای فرهنگی است.

 

روانشناسی نیازمند طراحی نقشه تحول و بیان راهبردها و راهکارهای تحول است. محورهای اصلی تحول در روانشناسی عبارت اند از: مبانی نظری معرفت شناختی، انسان شناختی و روش شناختی در سه بخش آموزشی، پژوهشی و درمانگری در حیطه های نظری و کاربردی گرایش ها، عناوین، سرفصل ها، متون و منابع درسی؛ اساتید، اعضای هیئت علمی و
دانشجویان؛ محیط آموزشی، مدیریت آموزش و برنامه آموزشی پژوهش، پایان نامه ها، مدیریت پژوهش، نشریات
تخصصی علمی- پژوهشی، کرسی های نظریه پردازی و قطب های علمی؛ قوانین و مقررات و سیاست گذاری های لازم
مربوط به آموزش و پژوهش؛ و بالأخره چارچوب ها و روش های درمانگری و مشاوره در مراکز روانشناسی
بر این اساس بحث را به تحول در آموزش روانشناسی معطوف می کنیم و مطالب مربوط به گرایش ها، عناوین درسی، سرفصل ها، متون و منابع درسی را پی می گیریم. تحول در این بخش سه راهبرد اساسی غنی سازی، بومی سازی و
ارزش مداری دارد که در ذیل هر راهبرد، پس از توضیح آن راهکارهای مربوطه را مورد بحث قرار خواهیم داد.


1. راهبرد غنی سازی مقصود از غنی سازی آن است که نسبت به جایگاه فعلی روان شناسی در جهان، رشد کمی و کیفی مناسبی داشته باشیم
و بتوانیم تأخیرها و کمبودهای موجود را به طور نسبی جبران کنیم.
راهکارهای غنی سازی
1 - 1. روز آمدی: استفاده از آخرین مطالعات، تحقیقات، نظریه ها و دستاوردهای علمی در روان شناسی؛
۲ - ۱. ارتقاء روش شناسی به کار گیری انواع روش های تحقیق کمی و کیفی و زمینه سازی و تخصیص واحدهای درسی لازم جهت ارتقاء و تعمیق قابلیت ها و مهارت ها در استفاده صحیح و جامع از روش های تحقیق؟
3 - 1. گسترش آموزش پژوهش محور: فراهم ساختن زمینه های دانشی و مهارتی لازم برای تقویت پژوهشگری، | کنجکاوی و حقیقت جویی در متن همه آموزش ها؛