لیست دروس رشته روانشناسی مقطع کارشناسی پیوسته

liste dorusجدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته روانشناسی مقطع کارشناسی پیوسته را نشان می دهد:

pdf

 دریافت فایل PDF

 
 
 
 

 
 
ردیف نام درس تعدادواحد درس
كل نظري عملي پيش‌نياز‌
1)دروس عمومی
1 تفسیر موضوعی قرآن  2 2    
2 اندیشه اسلامی 1 2 2    
3 اندیشه اسلامی 2 2 2   اندیشه اسلامی 1
4 اخلاق اسلامی 2 2    
5 انقلاب اسلامی ایران 2 2    
6 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2 2    
7 زبان فارسی 3 3    
8 زبان انگلیسی عمومی 3 3   زبان پیش دانشگاهی
9 تربیت بدنی 1 1   1  
10 ورزش 1 1   1  
11 دانش خانواده و جمعیت 2 2    
جمــــــــع 22      

 

2)دروس اصلی / پایه
12 مباحث اساسی در روانشناسی 1 2 2    
13 مباحث اساسی در روانشناسی 2 2 2   مباحث اساسی در روانشناسی 1
14 تاریخ ومکاتب روانشناسی و نقد آن 2 2    
15 مبانی جامعه شناسی 2 2    
16 روانشناسی از دیگاه اندیشمندان مسلمان 2 2    
17 آمار توصیفی 2 2    
18 آمار استنباطی 3 2 1 آمار توصیفی
19 روش تحقیق (کمی وکیفی) 3 2 1 آمار استنباطی
20 فیزیولوژی اعصاب و غدد 2 2    
21 احساس و ادراک 2 2   فیزیولوژی اعصاب و غدد
22 روانشناسی فیزیو لوژیک 2 2   احساس و ادراک
23 انگیزش و هیجان 2 2   روانشناسی فیزیو لوژیک
24 روانشناسی تحولی 1 2 2   مباحث اساسی در روانشناسی 2
25 روانشناسی تحولی 2 2 2   روانشناسی تحولی 1
26 معرفت شناسی 2 2    
27 آشنایی با فلسفه اسلامی 2 2   معرفت شناسی
28 روانشناسی شخصیت 2 2   روانشناسی تحولی 2
29 روانشناسی شناختی 2 2   مباحث اساسی در روانشناسی 2/احساس و ادارک
30 روانشناسی دین 2 2   مباحث اساسی در روانشناسی 2
31 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی 2 1 1 روش تحقیق (کمی وکیفی)
32 فلسفه علم روانشناسی 2 2   مباحث اساسی در روانشناسی 2
33 روانشناسی اجتماعی 2 2   مباحث اساسی در روانشناسی 2/
 تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن
34 متون روانشناسی به انگلیسی 1 2 2   مباحث اساسی در روانشناسی 2
35 متون روانشناسی به انگلیسی 2 2 2   متون روانشناسی به انگلیسی 1
36 روانشناسی تجربی 3 1 2 روانشناسی فیز یو لوژیک
37 روان سنجی 2 1 1 آمار استنباطی
38 روانشناسی یادگیری 2 2   مباحث اساسی در روانشناسی 2
39 روانشناسی تربیتی 2 2   روانشناسی یادگیری
40 آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث 1 2 2   مباحث اساسی در روانشناسی 2
41 آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث 2 2 2   آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث 1
42 آسیب شناسی روانی 1 2 2   روانشناسی تحولی 2/آشنایی با فلسفه اسلامی
43 آسیب شناسی روانی 2 2 2   آسیب شناسی روانی 1
44 مبانی راهنمایی و مشاوره 2 2    
جمــــــــع 69  
 
3) دروس تخصصی
38 آزمون های روانشناختی 1 2 1 1 آسیب شناسی روانی 2
39 آزمون های روانشناختی 2 2 1 1 آزمون های روانشناختی 1
40 اصول روانشناسی بالینی 2 2   آسیب شناسی روانی 2
41 بهداشت روانی 2 2   آسیب شناسی روانی 2
42 روانشناسی سلامت 2 2   آسیب شناسی روانی 2
43 آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان 2 2   روانشناسی تحولی 2
44 روانشناسی و مشاوره خانواده 2 2   آشنایی با فلسفه اسلامی
45 نظریه های مشاوره و روان درمانی 2 2   آشنایی با فلسفه اسلامی
46 فنون مشاوره و روان درمانی 2 1 1 نظریه های مشاوره و روان درمانی
47 راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی 2 2   مبانی راهنمایی و مشاوره
48 روانشناسی اجتماعی کاربردی 2 2   روانشناسی اجتماعی
49 آسیب شناسی اجتماعی 2 2   روانشناسی اجتماعی کاربردی
50 روانشناسی صنعتی - سازمانی 2 2   مباحث اساسی در روانشناسی 2
51 روانشناسی کودکان بانیاز های ویژه 1 2 2   روانشناسی تحولی 2
52 روانشناسی کودکان بانیاز های ویژه 2 2 2   روانشناسی کودکان بانیاز های ویژه 1
53 توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه 2   2 روانشناسی کودکان بانیاز های ویژه 2
54 شیوه های اصلاح و تغییر رفتار 2 1 1 آسیب شناسی روانی 2
55 پژوهش (عملی - انفرادی) در روانشناسی 3   3  
جمع 37  

4) دروس دروس اختیاری
58 روانشناسی جنسیت 2 2   روانشناسی تحولی 2
59 روانشناسی سالمندی 2 2   روانشناسی تحولی 2
60 مدیریت استرس(تنیدگی) 2 2   آسیب شناسی روانی 2
61 روانشناسی اعتیاد 2 2   آسیب شناسی روانی 2
62 روانشناسی رفتار مصرف کننده 2 2   روانشناسی اجتماعی
63 علوم اعصاب شناختی 2 2   روانشناسی فیزیولوژیک
64 روانشناسی ورزش 2 2   روانشناسی تحولی 2
65 پویایی گروه 2 2   روانشناسی اجتماعی
66 روانشناسی کار و مدیریت 2 2   روانشناسی صنعتی-سازمانی
67 کلیات روانپزشکی 2 2   آسیب شناسی روانی 2
68 روانشناسی تبلیغات و رسانه 2 2   روانشناسی اجتماعی
69 رفتار سازمانی 2 2   روانشناسی صنعتی-سازمانی
70 روانشناسی اخلاق 2 2   مباحث اساسی در روانشناسی 2
71 اخلاق حرفه ای 2 2   فنون مشاوره و روان درمانی
72 ناتوانی های یادگیری 2 2   روانشناسی تربیتی
73 نگرش و تغییر آن 2 2   روانشناسی اجتماعی
74 روانشناسی نظامی 2 2   مباحث اساسی در روانشناسی 2
75 روانشناسی سیاسی 2 2   مباحث اساسی در روانشناسی 2
76 آشنایی با دفاع مقدس 2 2    
77 مهارت های زندگی دانشجویی 2 2    
گذراندن حداقل 10 واحد از دروس فوق الزامی است.
جمــــــــع کل 138