لیست دروس رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی پیوسته

جدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی پیوسته را نشان می دهد:

pdfدریافت فایل PDF

1)دروس عمومی
1 آشنایی با منابع اسلامی 2 2   32 32    
2 اندیشه اسلامی 1 2 2   32 32    
3 اندیشه اسلامی 2 2 2   32 32   اندیشه اسلامی 1
4 اخلاق اسلامی 2 2   32 32    
5 انقلاب اسلامی ایران 2 2   32 32    
6 تاریخ و تمدن اسلامی 2 2   32 32    
7 زبان فارسی 3 3   48 48    
8 زبان انگلیسی عمومی 3 3   48 48    
9 تربیت بدنی 1 1   1 32   32  
10 ورزش 1 1   1 32   32  
11 دانش خانواده و جمعیت 2 2   32      
12 روانشناسی 2 2   32 32    
13 جامعه شناسی 2 2   32 32    
14 فلسفه علم 2 2   32 32    
15 نجوم 2 2   32 32    
جمــــــــع 28  
از لیست دروس فوق، حداکثر 20 واحد ارائه و اخذ گردد.
زبان فارسی و زبان انگلیسی عمومی الزاما باید در دو جلسه تدریس شود.
2)دروس پایه
16 ریاضی 1 3 3   48 48    
17 ریاضی 2 3 3   48 48   ریاضی 1
18 معادلات دیفرانسیل 3 3   48 48   ریاضی 2 یا همزمان
19 فیزیک 1 3 3   48 48   ریاضی 1 یا همزمان
20 فیزیک 2 3 3   48 48   فیزیک 1
21 آزمایشگاه فیزیک 1 1   1 32   32 فیزیک 1 یا همزمان
22 آزمایشگاه فیزیک 2 1   1 32   32 فیزیک 2 یا همزمان
23 برنامه نویسی کامپیوتر 3 3   48 48   ریاضی 1
24 محاسبات عددی 2 2   32 32   برنامه نویسی کامپیوتر
جمع 22  
3)دروس اصلی و تخصصی
25 اقتصاد عمومی 1 2 2   32 32    
26 اقتصاد عمومی 2 2 2   32 32   اقتصاد عمومی 1
27 اصول حسابداری و هزینه یابی 3 3   48 48   برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها 1
28 مدیریت و کنترل پروژه 3 3   48 48   تحقیق در عملیات 1
29 ارزیابی کار و زمان 3 3   48 48   روشهای تولید
30 طرح ریزی واحدهای صنعتی 3 3   48 48   ارزیابی کار و زمان/ نقشه کشی صنعتی/ روشهای تولید
31 کنترل کیفیت آماری 3 3   48 48   آمار مهندسی
32 تئوری احتمالات و کاربرد آن 3 3   48 48   ریاضی 2
33 جبر خطی 3 3   48 48   ریاضی 1
34 آمار مهندسی 3 3   48 48   تئوری احتمالات و کاربرد آن
35 تحقیق در عملیات 1 3 3   48 48   تئوری احتمالات و کاربرد آن/ جبر خطی
36 تحقیق در عملیات 2 3 3   48 48   تحقیق در عملیات 1
37 اصول مدیریت و تئوری سازمان 2 2   32 32   حداقل 50 واحد
38 نقشه کشی صنعتی 2 1 1 32 16 48  
39 مبانی مهندسی برق 3 3   64 64   فیزیک 2
40 آزمایشگاه مبانی برق 1 1   32 32   مبانی مهندسی برق یا همزمان
41 اقتصاد مهندسی 3 3   48 48   اقتصاد عمومی 2
42 استاتیک و مقاومت مصالح 3 3   48 48   ریاضی 1
43 علم مواد 3 3   48 48    
44 روشهای تولید 3 3   48 48   کارگاه ماشین افزار 1 یا همزمان
45 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها 1 3 3   48 48   تحقیق در عملیات 1
46 برنامه ریزی تولید 3 3   48 48   برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها 1
47 اصول شبیه سازی 3 3   48 48   برنامه نویسی کامپیوتر
آمار مهندسی
48 پروژه 3 3   48 48   سال آخر
جمع 66            
در درس ارزیابی کار و زمان، پروژه عملی توسط دانشجویان ارائه خواهد شد.
در درس طرح ریزی واحدهای صنعتی، تعداد ساعاتی جهت آزمایشگات عملی در آزمایشگاه منظور گردیده است.
4) دروس اختیاری
49 طراحی ایجاد صنایع 3 3   48 48   اصول حسابداری و هزینه یابی/ طرح ریزی واحدهای صنعتی/ اقتصاد مهندسی
50 مهندسی فاکتورهای انسانی 3 3   48 48   ارزیابی کار و زمان
51 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 3 3   48 48   تئوری احتمالات و کاربرد آن
اقتصاد مهندسی
52 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها 2 3 3   48 48   برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها 1
53 مدیریت کیفیت و بهره وری 3 3   48 48   کنترل کیفیت آماری
54 برنامه ریزی حمل و نقل 3 3   48 48   تحقیق در عملیات 1
55 تحلیل سیستم ها 3 3   48 48   معادلات دیفرانسیل
56 مدلهای احتمالی و تئوری صف 3 3   48 48   تئوری احتمالات و کاربرد آن
57 تجزیه و تحلیل تصمیم گیری 3 3   48 48   تحقیق در عملیات 1
58 سیستم های اطلاعات مدیریت 3 3   48 48   برنامه نویسی کامپیوتر
59 آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت 2 1 1 48 16 32 کنترل کیفیت آماری/ روشهای تولید
60 ایمنی و بهداشت صنعتی 2 2   32 32   ارزیابی کار و زمان
61 اتوماسیون صنعتی 3 3   48 48   محاسبات عددی/ روشهای تولید
62 مونتاژ مکانیکی 3 3   48 48   طرح ریزی واحدهای صنعتی
کارگاه ماشین افزار 1
63 کنترل عددی 3 3   48 48   محاسبات عددی/ روشهای تولید
64 کارگاه ماشین افزار 2 1     48   48 روشهای تولید یا همزمان
65 کارگاه اتومکانیک 1   1 48   48  
66 اصول بازاریابی 2 2   32 32   حداقل 80 واحد
67 سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد 3 3   48 48   اصول حسابداری و هزینه یابی
68 شیمی عمومی 3 3   48 48    
69 مدیریت مالی 2 2   32 32   اصول حسابداری و هزینه یابی
70 یک درس از سایر رشته های مهندسی 3 3   48 48    
71 آشنایی با دفاع مقدس 2 2   32 32    
72 مهارت های زندگی دانشجویی 2 2   32 32    
  گذراندن حداقل 28 واحد از دروس فوق الزامی است
5) کارگاه ها
71 کارگاه ماشین افزار 1 1   1 48   48  
72 کارگاه عمومی جوش 1   1 48   48  
73 کارگاه ریخته گری ذوب و مدلسازی 1   1 48   48  
6) کارآموزی
74 کارآموزی 1   1 240   240 سال سوم یا بالاتر
جمع کل 142