لیست دروس رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ناپیوسته

جدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته علوم ورزشی مقطع كارشناسي ناپيوسته را نشان می دهد:

pdf دریافت فایل PDF

1) دروس عمومي
1 اندیشه اسلامی 2 2 2   اندیشه اسلامی 1
2 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2 2    
3 تفسیر موضوعی قرآن 2 2    
4 انقلاب اسلامي ایران 2 2    
5 دانش خانواده و جمعیت 2 2   *
جمع واحدها 10 10    

 

2) دروس اصلی و پايه
1 اصول و فلسفه تربیت بدنی  2 2    
2 مدیریت عمومی 2 2    
3 تاریخ تربیت بدنی ایران 2 2    
4 کاربرد آمار توصیفی در مدیریت  2 2    
5 مبانی مدیریت رفتارسازمانی 2 2    
6 روابط عمومی و بین الملل 2 2    
7 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 2 1 1  
8 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 2 2 1 1  
جمع واحدها 16 14 2  

 

3) دروس تخصصی
1 مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 2 2    
2 مبانی روانشناسی ورزشی 2 2    
3 مدیریت مسابقات و اردوهای ورزشی 2 2   مبانی روانشناسی ورزشی
4 حقوق ورزشی 2 2    
5 شیوه های بازاریابی و مشاکت دادن بخش خصوصی در تربیت بدنی و ورزش 2 2    
6 سرپرستی و مدیریت اردوها و کاروانهای ورزشی 2 2    
7 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش 2 2    
8 مدیریت ورزشهای هوای آزاد 2 1 1  
9 زبان تخصصی 1 2 2    
10 زبان تخصصی 2 2 2   زبان تخصصی 1
11 ساختار و ضوابط انواع سازمانهای ورزشی 2 2    
12 نظارت و ارزشیابی در مدیریت تربیت بدنی 2 2    
13 شنا 1 2   2  
14 شنا 2 2   2 شنا 1
15 دو ومیدانی 1 2   2  
16 دو ومیدانی 2 2   2 دو ومیدانی 1
17 دو ومیدانی 3 2   2 دو ومیدانی 2
18 ژیمناستیک 1 2   2  
19 ژیمناستیک 2 2   2 ژیمناستیک 1
20 فوتبال 2   2  
21 هندبال 2   2  
22 کشتی 2   2  
جمع واحدها 44 23 21