لیست دروس رشته مدیریت امور فرهنگی مقطع کاردانی به کارشناسی

لیست دروس رشته مدیریت امور فرهنگی مقطع کاردانی به کارشناسی

pdf

دریافت فایل PDF

1) دروس عمومي
1 اندیشه اسلامی 2 2 2   اندیشه اسلامی 1
2 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2 2    
3 تفسیر موضوعی قرآن 2 2    
4 انقلاب اسلامي ایران 2 2    
5 ورزش 1 1   1  
6 دانش خانواده و جمعیت 2 2   *
جمــــــــع 11    
2) دروس پايه
7 نظريه‌هاي جامعه‌شناسي 2 2    
8 آمار 2 2    
9 روش تحقيق 2 1 1 آمار
10 تمثيل شناسي و اسطوره 2 2    
11 ارتباط تصويري 2 1 1  
جمــــــــع 10  
3) دروس اصلي
12 تغييرات اجتماعي 2 1 1 تاريخ تحولات اجتماعي ايران
13 حقوق فرهنگی 2 2    
14 تكنولوژي و فرهنگ 2 1 1  
15 دولت و فرهنگ 2 2   حقوق فرهنگي
16 اصول و فنون تهيه بودجه 2 1 1 مديريت سازمان هاي فرهنگي، برنامه ريزي امور فرهنگي
17 اقتصاد و فرهنگ 2 2    
18 تاريخ تحولات اجتماعي ايران 2 2    
19 صنايع فرهنگي 2 1 1  
20 نظريه‌هاي ارتباط جمعي 2 2    
21 جهاني شدن و فرهنگ 2 1 1 تكنولوژي و فرهنگ
22 نظريه‌هاي فرهنگي 2 2    
جمــــــــع 22  
     
4) دروس تخصصي
23 مديريت بازاريابي فرهنگي 2 1 1 مديريت سازمان‌هاي فرهنگي
24 توسعه فرهنگي 2 2   نظريه‌هاي فرهنگي
25 تشكيلات و سازماندهي 2 1 1  
26 مديريت سازمان‌هاي فرهنگي 2 1 1  
27 برنامه‌ريزي امور فرهنگي 2 1 1  
28 مسائل فرهنگي جهان معاصر 2 1 1 نظريه‌هاي فرهنگي
29 روابط فرهنگي بين‌الملل 2 1 1 مسائل فرهنگي جهان معاصر
30 مديريت گردشگري 2 1 1  
31 تطبيق اديان 2 1 1  
32 متون زبان تخصصي 2 2    
33 ارتباط بين فرهنگ‌ها 3 2 1 نظريه‌هاي فرهنگي
34 كارورزي 1 1   1 ترم سوم
35 كارورزي 2 1   1 ترم چهارم
جمــــــــع 25  
5) دروس جبراني ویژه دانشجویان غیر مرتبط
36 جامعه‌شناسي فرهنگي ايران 2 1 1  
37 سرپرستي مراكز فرهنگي 2 2    
38 سازمان‌ها و مراكز فرهنگي 2 1 1  
39 فرهنگ و رفتار اجتماعي 2 1 1  
40 رسانه شناسي 2 1 1  
41 فعاليت‌هاي فرهنگي 2 1 1  
42 حقوق ادبي و هنري 2 2    
جمــــــــع 6  
6) دروس اختیاری
43 آشنایی با دفاع مقدس 2 2    
44 مهارت های زندگی دانشجویی 2 2    
جمع کل مرتبط 68
غیر مرتبط 74