❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مدیریت صنعتی

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مدیریت صنعتی برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که در جلسه 335 شورای سرپرستان مورخ 1380/7/1 که در ادامه جلسه 414 شورای عالی برنامه ریزی تشکیل شد به تصویب رسید.

 

1-    تعریف وهدف:
دوره كارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی یكی از دوره های تحصیلی آموزش مدیریت است. وهدف آن آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز كارخانه ها ، سازمان ها، ادارات ، موسسه ها و شركت های دولتی و خصوصی جهت استفاده از روش های علمی مدیریت همراه با وظایف و هدف های گوناگون در سطوح كارشناسی می باشد.

 

2-    طول دوره و شكل نظام:
طول دوره كارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی 2 سال است كه تمامی درس های آن به مدت 4 نیمسال ارائه و برگزار می شود. طول هر نیمسال تحصیلی 16 هفته می باشد. در این دوره علاوه بر درس های تئوری بر جنبه های كاربردی درسها تاكید ویژه ای شده است. دانشجویانی كه دوره ای تحصیلی قبلی آنان غیر مرتبط باشد. با توجه به گذراندن دروس كمبود می توانند حداكثر 5 نیمسال تحصیلات خود را به پایان برسانند.

 

3-تعداد واحد های درسی:
تعداد كل واحد های درسی دوره كارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی 75 واحد به شرح زیر است:
1- دروس عمومی                     9   واحد
2- دروس پایه                          12   واحد
3-دروس اصلی                       15   واحد
4- دروس تخصصی                  29   واحد
5- دروس اختیاری                    10   واحد
                             جمع           75  واحد

 

4- اهمیت وضرورت:
ـ آشفتگی و نابسامانی در بسیاری از موسسات صنعتی عموماً ناشی از عدم وجود اصول صحیح مدیریت و با عدم رعایت این اصول می باشد.
ـ آموزش صحیح مدیریت می تواند در شناخت مشكلات اقتصادی و صنعتی جامعه و كوشش در رفع آن موثر باشد.
ـ اعمال حاكمیت ضوابط بر روابط در اداره امور صنعتی.


5- نقش و توانایی:
شركت كنندگان در این دوره علاوه بر آشنایی با مسایل نظری مدیریت با كاربردهای این رشته آشنا می شوند.

 

6-ملاحظات زیست محیطی:
پشتوانه هویت بالندگی ملت، میراث های طبیعی در كنار میراث های تاریخی و فرهنگی است كه منشا الهام بخش تحول و توسعه و شكوفایی استعدادهای مردم می باشند. حفاظت محیط زیست امروزه ركن اصلی توسعه پایدار است در سال های اخیر با تكیه بر تجربه بشر در قرن گذشته، در تمام كشور های توسعه یافته و كمتر توسعه یافته ملاحظات زیست محیطی مورد توجه مدیران ارشد كشور ها قرار گرفته است تا با مدیریت جامع در مناطق مختلف و ملا حظات مهندسی محیط زیست، این امانت بزرگ الهی برای استفاده منطقی همه موجودات زنده از جمله انسان حفظ نماید و از تخریب آن پیش گیری نماید.

 

7-مدیریت منابع و ارتقاء بهره وری:
برای آنكه سازمان در محیطی پویا و متحول به فعالیت خود ادامه دهد باید منابع انسانی آن در شرایط پایدار رشد و توسعه قرار گیرند.لذا اگر به انسان بیش از دیگر عوامل توجه شود دستیابی به ارتقاء بهره وری نیز بیشتر خواهد بود. زیرا تنها انسان است كه با افزایش انگیزه ها می تواند كمیت و كیفیت كار خود را ارتقاء دهد
یكی از وظایف مدیران در فرایند مدیریت، هدایت سازمان در جهت نیل به اهداف وتحقق سیاست های برنامه ریزی شده می باشد ومیزان موفقیت آنان به روشهای جلب و عملكرد كار كنان بستگی دارد، فرآیند مدیریت و نظریه های نوین دستاورد های تازه،متوجه بهبود فضای انسانی سازمان، تامین رضایت فردی و شغلی كاركنان و افزایش كارایی وار مدیریت منابع انسانی به طور مستقیم در چگونگی استفاده از منابع در سازمان دخالت ندارد اما می تواند با طراحی برنامه ها و سیستم های در مدیریت منابع و ارتقا، بهره وری در سازمان نقش موثر داشته باشد.

 

pdf

دریافت فایل PDF