❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی

bimehمؤسسات بيمه ٔ کشور تا قبل از پيروزی انقلاب اسلامی با ترکيبی از يک شرکت دولتی، دوازده شرکت خصوصی و دو مؤسسه ٔ بيمه ٔ خارجی به ‌ صورت نمايندگی در سطح کشور فعاليت می ‌ کردند.

در چهارم تير ۱۳۵۸ بنابر تصميم شورای انقلاب دوازده شرکت خصوصی، ملی اعلام شدند و پروانه ٔ فعاليت دو نمايندگی خارجی بيمه نيز لغو گرديد.

 بدين ترتيب بر اساس مقررات قانون ملی ‌ شدن مؤسسات بيمه و مؤسسات اعتباری، تصدی امر بيمه و اداره ٔ دوازده شرکت بيمه ٔ ملی شده به دولت واگذار شد و با تصويب قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ که طی آن نظام اقتصادی کشور به سه ‌ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسيم گرديد، صنعت بيمه در جوار شماری از صنايع مهم به ‌ صورت مالکيت عمومی در بخش دولتی در اختيار دولت قرار گرفت.

شايان ذکر است که متعاقباً ده شرکت بيمه ٔ ملی ‌ شده به لحاظ فعاليت نامطلوب در يکديگر ادغام شدند و شرکت بيمه ٔ دانا که از آن پس منحصراً می ‌ بايست در بخش بيمه ‌ های اشخاص فعاليت می ‌ کرد تأسيس گرديد. در حال حاضر چهار شرکت بيمه ٔ ايران، آسيا، البرز و دانا به امر بيمه ‌ گری اشتغال دارند.

 اخيراً ماده ٔواحده ‌ای به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد که به ‌ موجب آن بيمه ٔ دانا نيز همانند ساير شرکت ‌ های بيمه در هر دو بخش بيمه ‌ های اموال و اشخاص فعاليت خواهد کرد.

شرکت بيمه ٔ صادرات و سرمايه ‌ گذاری نيز با مشارکت بيمه ٔ مرکزی ايران، شرکت ‌ های بيمه و بانک ‌ ها در سال ۱۳۷۳ تأسيس و در زمينه ٔ بيمه های اعتباری و تضمينی در چارچوب اساسنامه ٔمصوب فعاليت می ‌ نمايد.