❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

لیست دروس رشته حقوق قضایی - علوم ثبتی مقطع کاردانی به کارشناسی

لیست دروس رشته حقوق قضایی-علوم ثبتی مقطع کاردانی به کارشناسی

 

pdf

دریافت فایل PDF

1) دروس عمومي
1 اندیشه اسلامی2 2 2 -  
2 تفسیر موضوعی قرآن 2 2 -  
3 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2 2 -  
4 انقلاب اسلامي ایران 2 2 -  
5 ورزش 1 1 - 1 تربیت بدنی 1
6 دانش خانواده وجمعیت 2 2   *
جمــــــــع 11  

 

2) دروس پايه
7 اصول فقه 2 2 2 -  
8 حقوق جزای عمومی 3 2 2 -  
9 حقوق بین الملل عمومی 2 2 2 -  
10 حقوق بین الملل خصوصی 2 2 2 -  
11 حقوق اساسی 2 2 2 -  
12 حقوق اداری 2 2 2 -  
جمــــــــع 12  

 

3) دروس اصلي
13 حقوق مدنی 5 3 3 -  
14 حقوق مدنی 6 3 3 - حقوق مدنی 5
15 آیین دادرسی مدنی 2 2 1 1  
16 متون فقه 3 2 2 -  
17 قواعد فقه 1 2 2 - اصول فقه2
متون فقه 3
18 حقوق تجارت 3 2 2 -  
19 حقوق تجارت 4 2 2 - حقوق تجارت 3
20 حقوق جزای اختصاصی 1 3 2 1 حقوق جزای عمومی 3
21 حقوق جزای اختصاصی 2 2 1 1 حقوق جزای اختصاصی1
22 حقوق جزای اختصاصی 3 2 1 1 حقوق جزای اختصاصی2
جمــــــــع 23  

 

4) دروس تخصصي
29

حقوق مدنی 7

3 3 - حقوق مدنی 6
30 حقوق مدنی 8 3 3 - حقوق مدنی 7
23 آیین دادرسی کیفری 2 1 1 حقوق جزای عمومی 3
31 زبان تخصصی 1 2 1 1  
32 زبان تخصصی 2 2 1 1 زبان تخصصی 1
33 قواعد فقه 2 2 2 - قواعد فقه1
24 آیین دادرسی مدنی 3 2 1 1 آیین دادرسی مدنی 2
26 ادله اثبات دعوی 2 1 1 حقوق مدنی 5 و 6
28 حقوق املاک 3 2 - 2  
25 آیین نگارش اسناد 2 - 2  
27 پزشکی قانونی 2 1 1 حقوق جزای اختصاصی 1و2
34 کارورزی 2 - 2  
جمــــــــع 26  

 

5) دروس جبرانی ویژه دانشجویان غیر مرتبط
35 حقوق مدنی مقدماتی 2 2    
36 حقوق مدنی پیشرفته 2 2    
37 کلیات حقوق ثبت 2 1 1  
38 کلیات حقوق تجارت 2 2    
39 کلیات حقوق جزا 2 2    
40 مباحث فقهی 2 2    
جمع 6  
6) دروس اختیاری
41 مهارت های زندگی دانشجویی 2 2    
جمع کل مرتبط 72
غیر مرتبط 78
تــوضیــــحات:
* دانشجویانی که دروس "دانـش خانواده و جمعیت / جمعیت و تنـظیم خـانواده" را گذرانده اند بایستی برای درخواست معافیت از اخذ به واحد آموزش مراجعه نمایند.