vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مدیریت دولتی برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که در جلسه 335 شورای سرپرستان مورخ 1380/7/1 که در ادامه جلسه 414 شورای عالی برنامه ریزی تشکیل شد به تصویب رسید.

1- تعریف و هدف:
دوره کارشناسی مدیریت دولتی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها ، اداره ها ، موسسه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی با وظایف و هدفهای گوناگون در سطوح کارشناسی می باشد. فارغ التحصیلان مدیریت دولتی می توانند در قسمتهای اداره امور تدارکات ، اداره امور کارگزینی ، اداره امور مالی ، قسمت بازاریابی و نظایر آن به کار اشتغال پیدا کنند.
 
2-طول دوره و شکل نظام:
طول دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت دولتی 2 سال است و تمامی درسهای آن در مدت 4 نیمسال ارائه و برگزار می شود . طول هر نیمسال تحصیلی 16 هفته می باشد. در این دوره علاوه بر درسهای تئوری بر جنبه های کاربردی درسها تأکید ویژه ای شده است.
 
3-تعداد واحد های درسی:
تعداد کل واحد های درسی در دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت دولتی:
1- دروس عمومی           10 واحد
2- دروس پایه              20 واحد
3- دروس اصلی              9 واحد
4- دروس تخصصی         22 واحد
5- دروس اختیاری            7 واحد
جمع:                       68 واحد

 

4- نقش و توانایی :
شرکت کنندگان در این دوره افزون بر آشنایی بر مسائل نظری دانش مدیریت با کاربردهای این رشته آشنا می شوند.

 

 

pdf

دریافت فایل کامل PDF