آموزش راهنمایی و مشاوره

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته آموزش راهنمایی و مشاوره

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته آموزش راهنمایی و مشاوره برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که در جلسه 335 شورای سرپرستان مورخ 1380/7/1 که در ادامه جلسه 414 شورای عالی برنامه ریزی تشکیل شد به تصویب رسید.

ادامه مطلب: مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته آموزش راهنمایی و مشاوره