❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

لیست دروس رشته حسابداری مقطع کاردانی پیوسته

liste dorusجدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته حسابداری – مقطع كاردانی پيوسته را نشان می دهد:

 

pdf

 دریافت فایل PDF

 

 

1)دروس عمومی
1 اندیشه اسلامی 1 2 2   32 32      
2 اخلاق اسلامی 2 2   32 32      
3 زبان فارسی 3 3   48 48      
4 زبان انگلیسی عمومی 3 3   48 48   زبان پیش دانشگاهی  
5 تربیت بدنی 1 1   1 32   32    
6 دانش خانواده و جمعیت 2 2   32 32      
جمــــــــع 11              
2)دروس پایه
7 ریاضی عمومی 2 2   32 32   ریاضیات پیش دانشگاهی  
8 آمار و احتمالات مقدماتی 3 1 2 80 16 64 ریاضیات پایه  
جمــــــــع 5              

 

 
3) دروس اصلی
9 روش تحقیق و مأخذ شناسی 2 1 1 48 16 32 آمار و احتمالات مقدماتی  
10 کلیات علم اقتصاد 3 3   48 48   ریاضی عمومی  
11 روان شناسی عمومی 2 3   32 32      
12 جامعه شناسی عمومی 2 3   32 32      
13 مبانی علم اداره 2 3   32 32      
14 حقوق اساسی 2 3   32 32      
15 اصول حسابداری (1) 3 2   48 48      
16 اصول حسابداری (2) 3 3   48 48   اصول حسابداری (1)  
17 رفتار سازمانی 2 3   32 32   مبانی علم اداره  
18 کنترل و تنظیم بودجه 2 3   32 32      
19 مدیریت منابع انسانی 2 3   32 32      
جمــــــــع 25              
 

 

 
4) دروس تخصصی
20 اصول برنامه ریزی 2 2   32 32      
21 اصول سازماندهی 2 2   32 32      
22 بایگانی و اداره امور اسنادی 2 1 1 64 16 48 مکاتبات اداری و اداره امور دفتری  
23 کارپردازی امور و اداره اموال 2 1 1 48 16 32    
24 سازمان و وظایف انبارها 2 2   32 32      
25 حقوق اداری و استخدامی 2 2   32 32   حقوق اساسی  
26 مکاتبات اداری و اداره امور دفتری 2 1 1 64 16 48    
27 حقوق کار و تامین اجتماعی 2 2   32 32   حقوق اداری و استخدامی  
28 تشکیلات و روشهای اداری 2 1 1 48 16 32 رفتار سازمانی  
29 نظامهای حقوق و دستمزد 2 1 1 48 16 32 کلیات علم اقتصاد  
30 ریاضی کاربردی 2 2   32 32   ریاضی عمومی  
31 کاربرد رایانه در امور اداری(1) 2 1 1 80 16 64    
32 کاربرد رایانه در امور اداری (2) 2 1 1 80 16 64 کاربرد رایانه در امور اداری(1)  
33 زبان تخصصی 2 2   32 32   زبان انگلیسی عمومی  
34 آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی 1   1 64   64 کاربرد رایانه در امور اداری(1)  
35 کارآموزی 2   2 240   240 ترم آخر  
جمــــــــع 31              
جمــــــــع کل 72              
جمــــــــع با احتساب ردیف 6 74