دوشنبه, 01 مرداد 1397

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کاردانی پیوسته امور اداری برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که در جلسه 335 شورای سرپرستان مورخ 1380/7/1 که در ادامه جلسه 414 شورای عالی برنامه ریزی تشکیل شد به تصویب رسید.


pdf

دریافت فایل PDF


 

liste dorusجدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته امور اداری – مقطع كاردانی پيوسته را نشان می دهد:


pdf

 دریافت فایل PDF