❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

فیزیولوژی ورزش کاربردی

لیست دروس رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد

جدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع كارشناسي ارشد را نشان می دهد:

pdfدانلود فایل PDF

 

ادامه مطلب: لیست دروس رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد